اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت اسناد وارتباط
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمراسناد وارتباط بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست دفتر تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/12/01 تاریخ ختم: 1396/12/07 پس منظر وزارت تجارت و...
Feb 18, 2018 Feb 26, 2018
آمریت حمایت مالکیت های فکری
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر حمایت مالکیت های فکری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 29/11/1396 تاریخ ختم: 09/12/1396 پس منظر وزارت تجارت و صنایع: ایجاد ادارات...
Feb 17, 2018 Feb 28, 2018
معاون و دایرکتر شورای حکمیت سازمان سارک
http://www.sarco.org.pk/adpl.pdf
Feb 11, 2018 -
آمریت موافقتنامه های تجارتی دو جانبه
عنوان وظیفه: آمر موافقتنامه های تجارتی دو جانبه بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست موافقتنامه های تجارت بین المللی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 13 دلو 1396 تاریخ ختم: 23 دلو...
Feb 02, 2018 Feb 12, 2018
آمریت توسعه تولید وبازاریابی
عنوان وظیفه: آمر توسعه تولید وبازاریابی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست انکشاف صادرات تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 13 دلو 1396 تاریخ ختم: 23 دلو 1396 پس منظر وزارت...
Feb 02, 2018 Feb 12, 2018
ریاست مالی و اداری
عنوان وظیفه: رئیس مالی واداری بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/09 تاریخ ختم: 1396/11/22 پس منظر وزارت تجارت و صنایع: ایجاد ادارات قوی و...
Jan 30, 2018 Feb 11, 2018
آمریت تشویق سرمایه گذاری
عنوان وظیفه: آمر تشویق سرمایه گذاری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تشویق وحمایه از سرمایه گذاری تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/07 تاریخ ختم: 1396/11/18 پس منظر...
Jan 25, 2018 Feb 07, 2018
آمریت تحلیل سکتورهای سرمایه گذاری
عنوان وظیفه: آمر تحلیل سکتور های سرمایه گذاری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/07 تاریخ ختم: 18/11/1396 ...
Jan 25, 2018 Feb 07, 2018
آمریت اصول وحل منازعات تجارتی
عنوان وظیفه: آمر اصول وحل منازعات تجارتی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست سازمان تجارت جهانی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/07 تاریخ ختم: 1396/11/18 پس منظر وزارت...
Jan 25, 2018 Feb 07, 2018
ریاست تجارت وصنایع ولایت هرات(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: رئیس تجارت وصنایع ولایت هرات بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ولایت هرات تعداد بست: 1 موقعیت: هرات تاریخ اعلان: 3 دلو 1396 تاریخ ختم: 13 دلو...
Jan 23, 2018 Feb 02, 2018
صفحه 1 از 9