اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت تنظیم امورتجارت
شماره اعلان: MoCI-HR-CBR-031 عنوان وظیفه: آمر تنظیم امور تجارت بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 2 عقرب 1396 تاریخ ختم: 10...
Oct 25, 2017 Nov 01, 2017
آمریت تجارت وصنایع ولایت بدخشان
عنوان وظیفه : آمر تجارت وصنایع وزارت و یا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: بدخشان بخش: آمریت تجارت وصنایع بست: (3) گزارشدهی به: مقام وزارت گزارشگیری از: مدیر صدور جوازنامه ها واعضای مسلکی(انکشاف صادرات ،ثبت مرکزی مشاغل...
Oct 18, 2017 Oct 26, 2017
ریاست تجارت وصنایع ولایت هرات
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس تجارت وصنایع هرات بست: 2 وزارت یا اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: ولایت هرات ریاست/بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع هرات تاریخ اعلان: 23/07/1396 تاریخ ختم: ...
Oct 18, 2017 Oct 26, 2017
آمریت پارکهای صنعتی ولایت بلخ (اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ( بلخ) بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایت مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت بلخ تاریخ اعلان: 1396/07/16 تاریخ ختم:...
Oct 08, 2017 Oct 16, 2017
آمریت پارکهای صنعتی ولایت ننگرهار (اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ( ننگرهار) بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایت مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت ننگرهار تاریخ اعلان:...
Oct 08, 2017 Oct 16, 2017
ریاست حمایت مالکیت فکری(اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست حمایت مالکیت فکری(اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 بخش مربوطه ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری تاریخ اعلان: 29/06/1396 تاریخ ختم: 08/07/1396 پس...
Sep 19, 2017 Sep 30, 2017
اتشه تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان
عنــوان وظیفه: اتشه تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان ادارۀ مـربوطه : وزرت تجارت و صنایع موقعیت : مقیم کشور میزبان بخش مربوطه: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت بسـت : 4 تعداد بست: 21 بست تاریخ اعلان: 1396/06/22 تاریخ...
Sep 13, 2017 Sep 23, 2017
ریاست امورحقوقی(اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس امورحقوقی(اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل ریاست/بخش مربوطه: ریاست امورحقوقی تاریخ اعلان: 15 اسد 1396 تاریخ ختم: 23 اسد 1396 ...
Aug 07, 2017 Aug 14, 2017
اعلان کاریابی!!
اعلان کاریابی!! به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد از بست های کمبود کارکنان خدمات این وزارت از طریق رقابت آزاد قرار ذیل به اعلان سپرده میشود. 1.بست(7) متعمدجنسی یک بست 2.بست(7) دریور ریاست عمومی تجارت بین المللی یک بست 3.بست(7)...
Jul 22, 2017 -
اعلان کاریابی سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی
وزارت تجارت وصنایع سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی وچالش ها درمارکیت های داخلی افغانستان (survey for Identifying opportunities and challanges in afghanistan local market) را در شش ولایات(کندهار،هرات،بلخ،کندز،کابل و ننگرهار) از بودجه...
Jul 22, 2017 Jul 24, 2017
صفحه 1 از 8