اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عضومسلکی نظارت وارزیابی
عنوان وظیفه : عضومسلکی نظارت وارزیابی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعدادبست: ...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی و زارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) گزارشدهی به: آمر طرح وتطبیق...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها
عنوان وظیفه : عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعداد بست: (1) گزارشدهی به:...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست 7کارکن نلدوان ریاست محترم تدویر نمایشگاه(اعلان مجدد)
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 17, 2018
بست 7 معتمد جنسی ریاست محترم عمومی پارک های صنعتی(اعلان مجدد)
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 17, 2018
بست 8 کارکن خدماتی ریاست محترم تدویر نمایشگاه سه بست
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
بست 7 کارکن دریور ریاست محترم تدویر نمایشگاه یک بست
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
کارشناس تحلیل سکتور معادن(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل سکتور معادن وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر وزارت ویا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: کابل بخش: ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (4) گزارش دهی به: ...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
آمریت معلومات و اطلاع دهی
عنوان وظیفه: آمریت معلومات و اطلاع دهی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست سازمان تجارت جهانی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 21/07/1397 تاریخ ختم: ...
Oct 13, 2018 Oct 27, 2018
صفحه 1 از 18