اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت تجارت و صنایع ولایت بدخشان(اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر تجارت وصنایع ولایت بدخشان بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ولایت بدخشان تعداد بست: 1 موقعیت: بدخشان تاریخ اعلان: 11جدی 1396 تاریخ ختم: 19 جدی...
Jan 01, 2018 Jan 09, 2018
آمریت پارک های صنعتی ولایت بلخ
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت بلخ بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایات مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت بلخ تاریخ اعلان: 28/09/1396 تاریخ ختم:...
Dec 20, 2017 Dec 26, 2017
آمریت پارک های صنعتی ولایت ننگرهار
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ننگرهار بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایات مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت ننگرهار تاریخ اعلان: 28/09/1396 تاریخ...
Dec 20, 2017 Dec 26, 2017
ریاست عمومی پارک های صنعتی
شماره اعلان: عنوان وظیفه: رئیس عمومی پارک های صنعتی بست: (1) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 18/09/1396 تاریخ ختم:...
Dec 06, 2017 Dec 20, 2017
ریاست استراتیژی پالیسی وپلان
شماره اعلان: عنوان وظیفه: رئیس استراتیژی،پالیسی وپلان بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 18/09/1396 تاریخ ختم:...
Dec 06, 2017 Dec 20, 2017
ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین
شماره اعلان: عنوان وظیفه: رئیس توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین بست: (2) تعداد بست (1) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع موقعیت: کابل تاریخ اعلان:...
Dec 06, 2017 Dec 20, 2017
آمریت تنظیم امورتجارت
شماره اعلان: MoCI-HR-CBR-031 عنوان وظیفه: آمر تنظیم امور تجارت بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 2 عقرب 1396 تاریخ ختم: 10...
Oct 25, 2017 Nov 01, 2017
آمریت تجارت وصنایع ولایت بدخشان
عنوان وظیفه : آمر تجارت وصنایع وزارت و یا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: بدخشان بخش: آمریت تجارت وصنایع بست: (3) گزارشدهی به: مقام وزارت گزارشگیری از: مدیر صدور جوازنامه ها واعضای مسلکی(انکشاف صادرات ،ثبت مرکزی مشاغل...
Oct 18, 2017 Oct 26, 2017
ریاست تجارت وصنایع ولایت هرات
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس تجارت وصنایع هرات بست: 2 وزارت یا اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: ولایت هرات ریاست/بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع هرات تاریخ اعلان: 23/07/1396 تاریخ ختم: ...
Oct 18, 2017 Oct 26, 2017
آمریت پارکهای صنعتی ولایت بلخ (اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ( بلخ) بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایت مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت بلخ تاریخ اعلان: 1396/07/16 تاریخ ختم:...
Oct 08, 2017 Oct 16, 2017
صفحه 1 از 8