اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی نشرات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی نشرات وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست اطلاعات وارتباط عامه بست: 4 گزارشدهی به: آمراطلاعات گزارشگیری از: عضومسلکی نشرات کود: ...
Aug 11, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) گزارشدهی به: آمر ارتقأ ظرفیت و انکشاف...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی جمع آوری ارقام ومعلومات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی جمع آوری ارقام ومعلومات وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بست: (4) گزارشدهی به: آمر جمع آوری وتحلیل ارقام ومعلومات ...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی سوانح و دیتابیس کارکنان
عنوان وظیفه : مدیرعمومی سوانح و دیتابیس کارکنان وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) گزارشدهی به: آمر ارزیابی اجراات، سوانح و دیتابیس کارکنان گزارشگیری از:...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
ژورنالیست
عنوان وظیفه : ژورنالیست وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست اطلاعات وارتباط عامه بست: (4) گزارشدهی به: امر اطلاعات گزارشگیری از: ندارد کود: 25-90-17-008...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
کارشناس هماهنگی برنامه های حمایتی
عنوان وظیفه: کارشناس هماهنگی برنامه های حمایتی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی گزارشگیری...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: آمر تشویق سرمایه گذاری گزارشگیری از: ...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
کارشناس تحلیل و هماهنگی مبتکرین کسب و کار
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل و هماهنگی مبتکرین کسب و کار وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: مدیر عمومی تنظیم برنامه های...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیر عمومی ابتکار در کسب و کار
عنوان وظیفه: مدیر عمومی ابتکار در کسب و کار وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: آمر تشویق سرمایه گذاری گزارشگیری از: کارشناس...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
کارشناس ترتیب و تنظیم برنامه های تشویقی
عنوان وظیفه: کارشناس ترتیب و تنظیم برنامه های تشویقی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: مدیریت عمومی تنظیم برنامه های...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
صفحه 1 از 16