اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر توسعه رقابت درمارکیت
عنوان وظیفه : آمر توسعه رقابت درمارکیت وزارت و یا اداره:صنعت وتجارت موقعیت:کابل بخش:ریاست توسعه رقابت سالم وحمایت از مستهلکین بست: (3) گزارشدهی به: رئیس توسعه رقابت سالم وحمایت از مستهلکین گزارشگیری از: مدیرعمومی حمایت های...
Jun 23, 2019 Jul 04, 2019
انجنیر برق
عنوان وظیفه : انجنیر برق وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 30, 2019 Jun 15, 2019
انجنیر سروی
عنوان وظیفه : انجنیر سروی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 30, 2019 Jun 15, 2019
انجنیر آبرسانی
عنوان وظیفه : انجنیر آبرسانی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 30, 2019 Jun 15, 2019
مهندس
عنوان وظیفه : مهندس وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 30, 2019 Jun 15, 2019
عضومسلکی نظارت وارزیابی
عنوان وظیفه : عضومسلکی نظارت وارزیابی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعدادبست: (1) گزارشدهی به: آمرنظارت وارزیابی گزارشگیری از: ...
May 30, 2019 Jun 15, 2019
معاون پروژه
عنوان وظیفه : معاون پروژه وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست: (۳) گزارشدهی به : عمومی پارک های صنعتی گزارشدهی از : کارمندان تحت اثر هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از اجرای امور...
May 13, 2019 May 19, 2019
متخصص تحلیل و ارزیابی
عنوان وظیفه: متخصص تحلیل و ارزیابی وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست: (۳) گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
نظارت کننده (Site Engineer)
عنوان وظیفه: نظارت کننده (Site Engineer) وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست:(۴) گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
سروی کننده (Surveyor)
عنوان وظیفه: سروی کننده (Surveyor) وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست:(۴) گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
صفحه 1 از 20