اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت پارک های صنعتی ولایت ( کندهار)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ( کندهار) بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایت مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت کندهار تاریخ اعلان:...
Jul 05, 2017 Jul 12, 2017
عنوان وظیفه: آمر دسترسی به مارکیت ها..
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست ذیل ریاست عمومی تجارت بین الملل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم سی بی ار گذاشته میشود. 1. بست رتبه (۳) امریت دسترسی به مارکیت ها (1) بست . عنوان وظیفه: آمر...
Jun 11, 2017 Jun 18, 2017
اعلان کاریابی ..
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست های ذیل ریاست عمومی تجارت بین الملل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود. 1. بست رتبه (۴۴) کارشناس تحلیل موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دربخش...
Jun 05, 2017 -
مامور حاضری وراپوردهی
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا یک رتبه بست ششم مامور حاضری وراپور دهی معاشات ریاست منابع بشری در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود. 1. بست رتبه (6) مامور حاضری وراپوردهی معاشات (1) بست...
May 23, 2017 -
اعلان کاریابی ..
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست های ریاست عمومی انکشاف سکتورخصوصی وریاست منابع بشری ذیل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود. 1. بست رتبه (4) مدیرعمومی خدمات امورمالی (1) بست...
May 14, 2017 -
ریاست عمومی تجارت بین المللی(اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: ریاست عمومی تجارت بین المللی(اعلان مجدد) بست: (1) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: معینیت امور تجارتی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 10/11/1395 تاریخ ختم:...
Jan 31, 2017 Feb 05, 2017
ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی(اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی(اعلان مجدد) بست: 2 وزارت یا اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل ریاست/بخش مربوطه: ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها...
Jan 31, 2017 Feb 05, 2017
ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط (اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط (اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان:...
Jan 31, 2017 Feb 05, 2017
ریاست دفتر (اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست دفتر (اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 10/11/1395 تاریخ ختم: 17/11/1395 پس منظر وزارت تجارت و صنایع: ایجاد ادارات...
Jan 31, 2017 Feb 05, 2017
ریاست تحلیل و انکشاف تجارت(اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت(اعلان مجدد) بست: 2 وزارت یا اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 10/11/1395 تاریخ ختم: 17/11/1395 پس منظر ایجاد ادارات قوی...
Jan 31, 2017 Feb 05, 2017
صفحه 1 از 6