ریاست تجارت وصنایع ولایت هرات

شماره پست:
عنوان وظیفه: رئیس تجارت وصنایع هرات
بست:                    2              
وزارت یا اداره:         وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:               1
موقعیت:                   ولایت هرات
ریاست/بخش مربوطه:   ریاست تجارت وصنایع هرات
تاریخ اعلان: 23/07/1396
تاریخ ختم:                 4/08/1396
 
وزارت تجارت و صنایع:  پس منظر
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه:
نظارت ازتطبیق قوانین، پالیسی ها، پلان ستراتیژیک و پلان های عملیاتی وزارت جهت عرضه خدمات موثر به شهروندان در ولایت مربوطه.
مسؤلیت های وظیفوی: 
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه ریاست تجارت وصنایع ولایت کندز جهت حصول اهداف وزارت. 
2. ارایه مشوره های سودمند مسلکی در جهت تطبیق اهداف وغنا مندی برنامه های ریاست به منظور رسیدن به اهداف استراتیژیکی وزارت درولایت مربوطه  .
3. تشخیص نیازمندی های بخش های مربوطه و اتخاذ تصامیم بموقع در رابطه به تنظیم امور مالی واداری درولایت  .
4. نظارت ازصدور وتجدید جوازنامه ها اعم از جواز نامه های شرکتی ، انفرادی ، ترانزیتی و کوپراتیفی درولایت .
5. همکاری در عرصه ایجاد یک اقتصاد رسمی و قانونی از طریق صدور جوازنامه ها برای صادرات و واردات درولایت مربوطه  .
6. اداره امور مربوط به انکشاف صادرات جهت فراهم نمودن خدمات ثبت برای تشبثاتی که قصد فعالیت را در داخل ولایت دارند.
7. نظارت ازتطبیق پالیسی و استراتیژی سکتور خصوصی و امور غرض بهبود و ارتقای سرمایه گذاری ها در صنایع و انکشاف سکتور خصوصی در ولایت مربوطه.
8. همکاری و ایجاد تسهیلات جهت تطبیق اصلاحات تصویب شده، مدیریت مالی، نظارت امور محاسباتی و حمایت امور تولیدی و اقتصادی موسسات تولیدی امور صنایع، تصدی ها و شرکت های دولتی درولایت مربوطه  .
9. حمایت از حقوق مستهلکین و ساختار های رقابتی جهت تامین رقابت سالم در مار کیت برای عرضه خدمات و تولیدات بخصوص آن فعالیت های اقتصادی و تجارتی که دراستای عرضه مواد اولیه صورت میگیرد.
10. انسجام امور پارک های صنعتی و همکاری در ایجاد و توسعه  آن بشکل  متوازن  مطابق  نیازمندی ولایت مربوطه.
11. مراقبت  از  نحوه  فعالیت های  فابریکات  احداث  شده  در چوکات پارک های صنعتی در ولایت مربوطه. 
12. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، تشویق ، رشد وآموزش آنها درولایت مربوطه  .
13. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود .
 
 
مکلفیت های گزارشدهی :
رئیس تجارت وصنایع ولایت کندز به مقام وزارت تجارت وصنایع  گزارش میدهد. 
 
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
 تحصیلات، تجارب : 
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .
2. حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های  اقتصاد ؛حقوق، روابط بین المللی، پالیسی اداره عامه ، اداره و تجارت، اداره عامه، ، تجارت، انکشاف سکتور خصوصی  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
4. بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی .
5. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 23 میزان سال 1396 الی 4 عقرب 1396 فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.