آمریت تنظیم امورتجارت

شماره اعلان:        MoCI-HR-CBR-031
عنوان وظیفه:       آمر تنظیم امور تجارت 
  بست:               (3)
وزارت / اداره:      وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:       ریاست تحلیل و انکشاف تجارت
تعداد بست:          1
موقعیت:             کابل
تاریخ اعلان:        2 عقرب  1396
تاریخ ختم:           10 عقرب 1396
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه
تنظیم و تأمین روابط وزارت با تاجران ملی و انسجام امور مربوطه به احصائیه گیری در قسمت اقلام وارداتی.
مسؤلیت های وظیفوی:
1- ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره مربوط.
2- تنظیم امور مربوط به ترتیب دیتابیس منظم بمنظور احصائیه دقیق اقلام وارداتی با درنظر داشت حجم واردات، سبسایدی های ارایه شده بالای اموال وارداتی در کشور مبدا و قیمت شکنی (Dumping) اموال وارداتی در کشور های مبدا. 
3- جمع آوری اطلاعات و معلومات در قسمت چگونگی تورید اموال جهت حصول احصائیه واردات و پیشکش آن بمراجع مطالبه کننده.
4- تأمین روابط با اشخاص حقیقی و حکمی در قسمت نرخ گیری دقیق اموال که نرخ آن ثابت نبوده و اموالیکه جدیداً به بازار می آید.
5- ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
6- مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
7- ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
8- اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.
 
مکلفیت گزارشدهی
آمر تنظیم امور تجارت به رئیس تحلیل و انکشاف تجارت گزارش میدهد. 
 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره تجارت، روابط بین الملل و تجارت ((Commerce و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR ودریافت کار های بهتر مسلکی 1 بست رتبه سوم آمریت تنظیم امور تجارت این وزارت در معرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ 2عقرب 1396 الی تاریخ 10 عقرب 1396 هشت یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ضرورت میتوانید به شماره تیلفون 0202502351 به تماس شده حل مطلب نمایند و همچنان علاقه مندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت www.moci.gov.af  این وزارت ، ACBARو www.jobs.gov.af  بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استخدام تسلیم نمایند.