ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین

شماره اعلان:
عنوان وظیفه:          رئیس توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین                    
  بست: (2)
تعداد بست             (1)
وزارت / اداره:       وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:       معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع
موقعیت:             کابل
تاریخ اعلان:        18/09/1396
تاریخ ختم:          29/09/1396
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. 
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید. 
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
هدف وظیفه
اداره، رهبری و تنظیم امور توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین  جهت معیاری سازی و  بهبود معاملات تجارتی در مارکیت.
مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری ، ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. طرح، انکشاف و تطبیق پالیسی رقابت سالم در مارکیت و پالیسی حمایت از مستهلکین جهت ارایه خدمات و فعالیتهای اقتصادی و تجارتی که در راستای عرضه مواد اولیه امکان پذیر باشد.
3. نظارت و ارزیابی مارکیت جهت حصول اطمینان از تامین رقابت سالم و حقوق مستهلکین  و  منع  فعالیت های ضد رقابتی در مارکیت.
4. تامین ارتباطات، هماهنگی و تشریک مساعی با ادارات ذیدخل دولتی، سکتور خصوصی ، جامعه مدنی، سازمان های منطقوی و بین المللی در مورد توسعه رقابت، انکشاف حمایت از مستهلکین جهت تنظیم  امور مربوطه در مارکیت. 
5. نظارت از بررسی و رسیده گی شکایات از فعالیت های ضد رقابتی  و جبران خساره مستهلکین در مطابقت با اسناد تقنینی مربوطه.
6. نظارت  و جلوگیری از تولید، تورید و عرضه  اجناس و خدمات غیر مصئون  بخصوص مواد اولیه ضروری غیر معیاری در مارکیت در هماهنگی با ادارات ذیدخل.
7. نظارت بر قیم رقابتی و موجودیت مواد اولیه ضروری و ارایه گزرشات به مقام  وزارت در مورد بحران احتمالی قیم و موجودیت مواد اولیه در مارکیت.
8. مدیریت  بررسی و تحقیق وضعیت  مارکیت از نگاه سطح تامین حقوق مستهلکین و رقابت سالم در مارکیت.
9. حمایت تشویقی از اشخاص حقیقی و حکمی  از رعایت کننده گان احکام  پالیسی، استراتیژی و امور مقرراتی تو سعه رقابت و حمایت از مستهلکین.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست. 
11. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
13. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
مکلفیت گزارشدهی
رئیس  توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین به معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع گزارش میدهد. 
نتایج متوقع 
 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف و چهارچوب کاری CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده 9 قانون متذکره منتشره جریده رسمی شماره 1258 مؤرخ 20/2/1396 ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، حقوق، حقوق بین الملل و تجارت (Commerce) و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مدیریتی مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و  آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR ودریافت کار های بهتر مسلکی 1 بست رتبه اول(ریاست عمومی پارک های صنعتی( و دو بست رتبه دوم(ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین، ریاست ستراتیژی پالیسی وپلان) این وزارت در معرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ 18قوس 1396 الی تاریخ 29 قوس 1396 ده یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ضرورت میتوانید به شماره تیلفون 0202502351 به تماس شده حل مطلب نمایند و همچنان علاقه مندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت www.moci.gov.af  این وزارت ، ACBARو www.jobs.gov.af  بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استخدام تسلیم نمایند.