ریاست استراتیژی پالیسی وپلان

شماره اعلان:
عنوان وظیفه:      رئیس استراتیژی،پالیسی وپلان                    
  بست:             (2)
وزارت / اداره:   وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه     معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع
تعداد بست:        1
موقعیت:          کابل
تاریخ اعلان:     18/09/1396
تاریخ ختم:        29/09/1396
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. 
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید. 
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
هدف وظیفه
انسجام و هماهنگی پروسه پلان گذاری ، استراتژیکی،پلان های انکشافی،سایر پلان ها،پالیسی ها و تامین ارتباط با دونرها به منظور تطبیق استراتیژی وزارت تجارت و صنایع.
مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری ، ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. مدیریت و نظارت از طرح و ترتیب استراتیژی، پلان انکشافی و پالیسی های مربوطه براساس معلومات،ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده.
3. تامین ارتباط و هماهنگی با سازمانهای ملی و بین المللی در عرصه تجارت و صنایع غرض جلب کمک های مالی، تخنیکی و فرهنگی جهت بهبود وضعیت اقتصادی.
4. ایجاد و انکشاف میکانیزمهای کاری نظارتی از تطبیق پلانهای عملیاتی و شاخصهای تعیین شده جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
5. تدویر برنامه سالانه به منظور تحلیل وضعیت پیشرفت کار مطابق استراتیژی مربوطه و تعیین اهداف و برنامه های بعدی. 
6. جمع آوری ارقام و احصائیه معلوماتی راجع به نیازمدی ها از ادارات ذیربط غرض طرح و ترتیب پروژه های انکشافی در مطابقت با پلان استراتیژیک.
7. طرح، دیزاین و بر آورد پروژه های انکشافی، ساختمانی و ارایه پروپوزل های آن غرض تدارک و تمویل منابع مالی و تخنیکی به منظور ارایه خدمات بهتر وبا کیفیت.
8. مدیریت و نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی بر اساس شاخص پلان های انکشافی به منظور تطبیق بهتر استراتیژی. 
9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست 
10. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
 
 
12. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
مکلفیت گزارشدهی
رئیس استراتیژی، پالیسی وپلان به مقام وزارت تجارت وصنایع گزارش میدهد. 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف و چارچوب کاری برنامه CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده 9 قانون متذکره منتشره جریده رسمی شماره 1258 مؤرخ 20/2/1396 ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه ،اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، تجارت (Commerce) و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مدیریتی مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR ودریافت کار های بهتر مسلکی 1 بست رتبه اول(ریاست عمومی پارک های صنعتی( و دو بست رتبه دوم(ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین، ریاست ستراتیژی پالیسی وپلان) این وزارت در معرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ 18قوس 1396 الی تاریخ 29 قوس 1396 ده یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ضرورت میتوانید به شماره تیلفون 0202502351 به تماس شده حل مطلب نمایند و همچنان علاقه مندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت www.moci.gov.af  این وزارت ، ACBARو www.jobs.gov.af  بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استخدام تسلیم نمایند.