ریاست عمومی پارک های صنعتی

شماره اعلان:
عنوان وظیفه:            رئیس عمومی پارک های صنعتی 
  بست:                    (1)
وزارت / اداره:          وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:           معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع
تعداد بست:               1
موقعیت:                کابل
تاریخ اعلان:            18/09/1396
تاریخ ختم:              29/09/1396
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. 
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید. 
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
هدف وظیفه
رهبری ،مدیریت،نظارت ،ارزیابی وانسجام امور مربوطه به پارک های صنعتی دولتی وخصوصی در مطابقت با پلان استراتیژیک وزارت ترجات وصنایع.
مسؤلیت های وظیفوی: -
1- ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت. 
2- حصول اطمینان از مدیریت ،نظارت ،مراقبت وانسجام امور مربوطه به پارک های صنعتی در سراسر کشور در هماهنگی با ادارات ذیربط.
3- طرح تسوید وانکشاف قوانین ،پالیسی ها وطرزالعمل های مربوطه به مدیریت پارک های صنعتی به منظور بهبود وانکشاف خدمات.
4- طرح ترتیب برنامه های راهبردی وبرنامه های کوتا ه  مدت ومیان مدت در مطابقت به برنامه های استراتیژیک دولت ((برنامه های دارای اولویت ) در خصوص توسعه بخش خصوصی از طریق بلند بردن سطح دسترسی سرمایه گذاران به زمین های صنعتی .
5- حصول اطمینان از تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات ذیربط ( اداره مستقل اراضی افغانستان ، وزارت شهر سازی و مسگن وشارووالی ها ) در راستای تشخیص وانتقال ملگیت ها ساحات صنعتی به وزارت تجارت وصنایع به منظور احدات وتوسعه پارکهای صنعتی جدید .
6- مدیریت ونظارت ارروند سروی واجرای مطالحات امکان پذیری ، اقتصادی ومحیط زیستی ، پارکهای جدید التاسیس به منظور تطبیق پلانهای مطروحه درهماهنگی با ادارات ذیربط.
7- حصول اطمینان ار مدیریت جمع آوری عواید حفظومراقبت تاسیسات پارکهای صنعتی به منظور تامین مصارفات وتقویت بودجه .
8- رهبری از پروسه طرح ودیزاین پروژه های انکشافی تاسیسات وزیر بناهای پارکهای صنعتی در هماهنگی با ادارات ذیربط ونظارت دوامدار از تطبیق آن .
9- سازماندهی و نظارت از تطبیق بودجه منظور شده پروژه های انکشافی پارکهای صنعتی به منظور تامین شفافیت هرچه بهتر در مصارف بودجه .
10- تامین ارتباط دوامدار با متشبثین خصوصی ، ارایه مشوره های تخنیکی وارتقای ظرفیت غرضاعمار فاربیکه ها ، تعمیرات صنعتی وعرضه خدمات بهتر .
11- حصول اطمینان از ارزیابی دقیق پلان های تجارتی متشبثین خصوصی زمین وتوزیع زمین به متشبثین واجد شرایط در مطابقت با پلان ، طرزالعمل وشاخصهای تعیین شده .
12- تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلانهای بخش ریاست عمومی پارکهای صنعتی .
13- ارایه گزراش ماهوار ، ربعوار ،سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها ودستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیت ها ودست آوارد های مربوط .
14- حصول اطمینان از مدیریت سالم ، استخدام ، تشویق ، ترغیب ، آموزش وانکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده .
15- ارزیابی اجراات وکارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی وپالیسی مدیریت کارکرد های برنامه سی بی از در هماهنگی با ریاست 1 منابع بشری وکمیسیون اصلاحات اداری .
16- در صورت ضرورت ، منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط             ( MM-CBR) و( MIP )عمل نموده وحد اقل ماهانه دوبار هدف مشوره دهی ، رهنمایی وهمکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نماید همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق ، در حل اختلافات میانجی گری نموده واطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراات صورت گرفته ودر تعین اهداف با ایشان همکاری مینماید .
17- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ،مقراات وهداف اداره سپرده میشود .
مکلفیت گزارشدهی
رئیس عمومی پارک های صنعتی به معین انکشاف سکتور خصوصی وصنایع  گزارش میدهد. 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده 9 قانون متذکره منتشره جریده رسمی شماره 1258 مؤرخ 20/2/1396 ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری (سیول، برق، سرک سازی و مهندسی، شهر سازی)، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت ،پالیسی عامه به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل چهارسال تجربه کاری در بخشهای نظارت وارزیابی ،مدیریت ورهبری،طرح ودیزاین پروژه ها وسایر ساحات مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR ودریافت کار های بهتر مسلکی 1 بست رتبه اول(ریاست عمومی پارک های صنعتی( و دو بست رتبه دوم(ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین، ریاست ستراتیژی پالیسی وپلان) این وزارت در معرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ 18قوس 1396 الی تاریخ 29 قوس 1396 ده یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ضرورت میتوانید به شماره تیلفون 0202502351 به تماس شده حل مطلب نمایند و همچنان علاقه مندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت www.moci.gov.af  این وزارت ، ACBARو www.jobs.gov.af  بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استخدام تسلیم نمایند.
بخاطر دریافت فورم CBR اینجا کلیک نمائید.