آمریت پارک های صنعتی ولایت ننگرهار

شماره اعلان: 
عنوان وظیفه:           آمر پارک های صنعتی ولایت ننگرهار
  بست:                  (3)
وزارت / اداره:         وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:          ریاست تجارت وصنایع ولایات مربوطه
تعداد بست:               1
موقعیت:                 ولایت ننگرهار
تاریخ اعلان:             28/09/1396
تاریخ ختم:               05/10/1396
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه:
تنظیم امور  مربوط به حفظ و مراقبت تاسیسات زیر بنا ها،  حفظ و مراقبت پارک صنعتی ولایت مربوطه.
مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت.
2. نظارت از تطبیق موافقت نامه ها و شرطنامه های به امضا رسیده فی مابین ریاست عمومی پارک های صنعتی و دریافت کننده زمین در پارک های صنعتی مربوطه.
3. ایجاد  و انکشاف سیستم منظم معلومات عمومی پارک صنعتی ولایت مربوطه و تهیه معلومات از وضعیت و چگونگی حفظ ومراقبت پارک ها به مقامات ذیصلاح.
4. همکاری با مدیریت مالی و اداری در قسمت جمع آوری مصارف حفظ و مراقبت و پرداخت آن به حساب واردات دولت.
5. تدویر جلسات ماهوار با فابریکه داران و سرمایه گذاران در ولایت مربوطه، ارایه گزارش آن به ریاست تجارت و صنایع ولایت مربوطه.
6. مدیریت و نظارت از ترتیب تقسیم اوقات و پلانهای نوکریوالی برای منسوبین پارک صنعتی طبق لایحه وپروگرام های محوله. 
7. طرح و تطبیق پلان های تدابیری و پیشگیرانه از وقوع مشکلات در امورحفظ و مراقبت تاسیسات پارک های صنعتی مربوط.
8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
9. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
مکلفیت گزارشدهی
آمر پارک صنعتی به رئیس تجارت وصنایع ولایت مربوطه گزارشده میباشد.
 نتایج متوقعه
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های:  اقتصاد، انجنیری ،اداره تجارت، اداره عامه ، حقوق علوم سیاسی  و تجارت (commerce) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل  دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 
به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR ودریافت کار های بهتر مسلکی دو بست رتبه سوم (آمر پارک های صنعتی بلخ وننگرهار) این وزارت در معرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ 28قوس 1396 الی تاریخ 05 جدی 1396 هفت یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ضرورت میتوانید به شماره تیلفون 0202502351 به تماس شده حل مطلب نمایند و همچنان علاقه مندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت www.moci.gov.af  این وزارت ، ACBARو www.jobs.gov.af  بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استخدام تسلیم نمایند.