آمریت تجارت و صنایع ولایت بدخشان(اعلان مجدد)

شماره اعلان:
عنوان وظیفه:          آمر تجارت وصنایع ولایت بدخشان 
  بست:                   (3)
وزارت / اداره:         وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:          ولایت بدخشان
تعداد بست:              1
موقعیت:                بدخشان 
تاریخ اعلان:           11جدی 1396
تاریخ ختم:             19 جدی 1396
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه
طرح برنامه های انکشافی، نظارت از تطبیق قوانین و پالیسیهای مربوط به تجارت و صنایع جهت عرضه خدمات موثر و کارا در سطح ولایت.
مسؤلیت های وظیفوی:
1- ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره مربوط.
2- ارایه مشوره های سودمند مسللکی در جهت تطبیق اهداف غنامندی بر نامه های آمریت به منظور رسیدن به اهداف استراتیژیکی آمریت بر سطح ولایت .
3- نظارت از صدور وتجدید جوازنامه ها اعم از جوازنامه های تجارتی در سطح ولایت .
4- مشارکت وهمکاری در عرصه ایجاد یک اقتصاد رسمی وقانونی از طریق صدور جوازنامه ها برای صادرات وواردات در ولایت مربوطه .
5- اداره وانسجام امور مربوط به انکشاف صادرات جهت فراهم نمودن خدمات ثبت برای تشبثاتی که قصد فعالیت را در داخل ولایت دارند .
6- نظارت از تطبیق پالیسی واستراتیژی سکتور خصوصی امور مربوطه غرض بهبود وارتقای سرمایه گزاری ها صنایع وانکشاف سکتور خصوصی وولایت مربطه .
7- همکاری وایجاد تسهیلات جهت تطبیق اصلاحات تصویب شده مدیریت مالی ، نظارت امورمحاسباتی وحمایت امور تولیدی واقتصادی موسسات تولیدی امور صنایع ، تصدی ها وشرکت های دولتی در ولایت مربوظه .
8- حمایت از حقوق مستهلکین وساختاررقابتی جهت تامین رقابت سالم در مارکیت برای عرضه خدمات و تولیدات بخصوص آن فعلیت های اقتصادی وتجارتی که در راستای عرضه مواد اولیه صورت میگیرد .
9- مساعد نمودن زمینه ایجاد پارکهای صنعتی و تشویق سرمایه گزاران جهت سرمایه گزاری در بخش تولید مطابق نیازمندی ولایت مربوطه و نیازهای بازار.
10- مراقبت از نحوه فعالیت های فابریکات احداث شده در چوکات پارک های صنعتی در ولایت مربوطه .
11- تشخیص نیازمندی های بخش های مربوطه واتخاذ تصامیم بموقع در رابطه به تنظیم امور مالی واداره در سطح ولایت .
1. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست تنظیم امور تشبثات کوچک و متوسط. 
2. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
3. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
مکلفیت گزارشدهی
آمر تجارت وصنایع بدخشان به مقام وزارت تجارت وصنایع  گزارش میدهد.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، تجارت (Commerce)، مدیریت بازاریابی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 11 جدی سال 1396 الی 19 جدی 1396 هفت یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.