آمریت تشویق سرمایه گذاری

عنوان وظیفه:           آمر تشویق سرمایه گذاری
  بست:                 (3)
وزارت / اداره:        وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:         ریاست تشویق وحمایه از سرمایه گذاری
تعداد بست:             1
موقعیت:                کابل
تاریخ اعلان:          1396/11/07
تاریخ ختم:             1396/11/18
          
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. 
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید. 
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
هدف وظیفه
مدیریت و سازماندهی برنامه های تشویقی جهت جلب و جذب سرمایه گذاری و ارائه مشوره در مورد فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
مسؤلیت های وظیفوی:
1- طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2- تامین ارتباط و هماهنگی با سرمایه گذاران جهت انکشاف سرمایه گذاری در کشور. 
3- ایجاد زمینه سرمایه گذاری و انعکاس افغانستان منحیث محیط مناسب برای سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران خارجی.
4-  ملاقات با تمویل کننده گان و اسپانسرها برای مشخص نمودن بودجه و طرزالعمل های اداری بمنظور برگزاری برنامه ها.
5- مدیریت تنظیم جلسات تجاری برای هیئت سرمایه گذاران غرض تشویق و حمایت آنها جهت سرمایه گذاری. 
6-  تهیه راپور در مورد چگونگی پیشرفت کار برنامه های مربوطه و دست آوردهای بدست آمده از برگزاری رویدادها. 
7- ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
8- ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
9- اجرای سایر وظایف  که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود.
 
مکلفیت گزارش دهی
آمر تشویق سرمایه گذاری به  رئیس تشویق وحمایه از سرمایه گذاری  گزارش میدهد. 
 
نتایج متوقع 
الی مدت  دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، ، اداره تجارت، و تجارت ((Commerce، بازاریابی، Commerce)- E) تجارت الکترونیکی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وبه زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 7دلو سال 1396 الی 18دلو  1396 10 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.