ریاست مالی و اداری

عنوان وظیفه:                 رئیس مالی واداری
  بست:                        (2)
وزارت / اداره:               وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:                   1
موقعیت:                      کابل
تاریخ اعلان:                 1396/11/09
تاریخ ختم:                    1396/11/22
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه :
مدیریت، نظارت و کنترول از امور مالی و اداری جهت عرضه بهتر خدمات ممکنه با منابع مالی دست داشته .              
مسئولیتهای وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2.  کنترول و بررسی از ترتیب بودجه عادی، انکشافی و نظارت ازتحقق آن در همكاري با شعبات ذيربط  بمنظورتامین مصارف .
3. دفاع از طرح بودجه  در وزارت مالیه به منظور تامین مصارف مطابق به  پلان پیش بینی شده وزارت.
4. اتخاذ تدابیربه منظور حل مشکلات دربخش های بودجه عادی و انکشافی درنیمه سال مالی ( هنگام بازتوزیع بودجه ).
5. نظارت از تحقق مصارف بودجه  طبق احكام قانون و مقررات نافذه  بمنظور حسابدهی شفاف.
6. کنترول وبازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض جهت استفاده درست و مؤثر آن.
7. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت از ساختمان های وزارت و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون ،مرکز گرمی ،امورنجاری، رنگمالی وپاک کاری) وزارت. 
8. حصول اطمینان از جمع آوری عواید وزارت و تادیات آن به حسابات عواید وزارت مالیه به منظور بلند بردن سطح عواید دولت.
9. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست مالی و اداری .
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست مالی و اداری. 
11. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
13. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
نتایج متوقعه:
در ظرف دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.
 
گذارش دهی :
رئیس مالی و اداری  برای معین مالی و اداری گزارش میدهد.
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، پالیسی عامه، مدیریت مالی و اداری، مدیریت عمومی ، اداره عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.  
2. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش های مالی، حسابی و اداری
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وبلدیت با زبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت های کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 9دلو سال 1396 الی 22دلو  1396 ده یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.