آمریت موافقتنامه های تجارتی دو جانبه

 
  عنوان وظیفه:                  آمر موافقتنامه های تجارتی دو جانبه
  بست:                             (3)
وزارت / اداره:                  وزارت تجارت وصنایع
بخش مربوطه:                   ریاست موافقتنامه های تجارت بین المللی
تعداد بست:                         1
موقعیت:                           کابل
تاریخ اعلان:                     13 دلو 1396
تاریخ ختم:                       23 دلو 1396
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود.
 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
هدف وظیفه
نظارت ازتطبیق موافقتنامه های دوجانبه تجارتی غرض حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید تا مرحله مصرف.
 
مسؤلیت های وظیفوی:
ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه،  و آمریت در مطابق با پلان عمومی ریاست جهت رسیدن به اهداف وزارت.
ارائه مشوره برای ریاست موافقتنامه های تجارت بین المللی در رابطه به امور موافقتنامه های دوجانبه.
سهم گیری فعال در کمیته های موافقتنامه های دوجانبه در داخل و خارج وزارت جهت تسریع امور.
تهیه اسناد مربوط به فعالیت ها در مطابقت با موافقتنامه های دوجانبه جهت تنظیم و پیشبرد امور.  
ترتیب و تجدید اوراق پالیسی موافقتنامه های چند جانبه بعد از هر شش ماه بمنظور بالا بردن منافع افغانستان در موافقت نامه های موجوده.
اشتراک به حیث منشی و تنظیم کننده جلسات کمیسیون های اقتصادی، تجارتی و عقد موافقتنامه های دو جانبه و ارائه اسناد لازم در جلسات متذکره و تعقیب نتایج آن بمنظور اخبار به مراجع ذیربط.
کنترول از صورت تهیه، حفظ و نگهداری معلومات روزمره از سهمگیری وزارت در موافقتنامه های دوجانبه
ترجمه اسناد موافقتنامه های دوجانبه و سایر اسناد مربوط بمنظور حصول اطمینان از اجراات صورت گرفته.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.
 
مکلفیت گزارشدهی
آمر موافقت نامه های دو جانبه به رئیس موافقتنامه های  تجارت بین المللی گزارش میدهد.
 
نتایج متوقع
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره تجارت، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روابط بین الملل، دیپلوماسی و مدیریت ارتباطات و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 13دلو سال 1396 الی 23دلو  1396 ده یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.