آمریت توسعه تولید وبازاریابی

عنوان وظیفه:                  آمر توسعه تولید وبازاریابی 
  بست:                             (3)
وزارت / اداره:                  وزارت تجارت وصنایع    
بخش مربوطه:                  ریاست انکشاف صادرات
تعداد بست:                         1
موقعیت:                           کابل
تاریخ اعلان:                     13 دلو 1396
تاریخ ختم:                        23 دلو 1396
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود.
 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
هدف وظیفه
مدیریت راه اندازی برنامه های مشخص بازاریابی برای بلند بردن سطح تولیدات افغانی و توسعه تولیدات کشور و صدورآن به بازار های ملی و بین المللی.
 
مسؤلیت های وظیفوی:
ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت  نیل به اهداف تعین شده وزارت.
نظارت ازتطبیق استراتیژی تولید اداره انکشاف صادرات جهت ارزیابی بازار،تماس تجارتی، ارتقا و تجربه.
حصول اطمینان ازجمع آوری معلومات در مورد مارکیت های خارجی جهت مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل آنها.
ترتیب کتاب راهنما غرض شرایط دستیابی به مارکیت های بین المللی، بویژه شرایط دخول به مارکیت های اروپایی و  امریکائی و تعدادی از مارکیت های بالقوه در کشور های آسیایی طوریکه در این راهنما تمامی قوانین گمرکی و سایر موارد صادرات به این کشورها واضح و روشن باشند.
نظارت و بررسی نیاز ها و لزوم (لیبلنگ) و بسته بندی تولیدات افغانی و جستجوی سرمایه گذاران به همکاری ارگان های ذیربط غرض رشد وانکشاف صادرات.
تدویر برنامه های مسلسل و منظم به تجار صادر کننده، مؤلدین و متشبثین مطابق معیارهای جدید بازاریابی، استندرد بسته بندی و دیزاین و معلومات عمومی پیرامون تقاضای مارکیت های بین المللی جهت ارتقای ظرفیت و تاجران ملی.
انسجام و تنظیم برنامه های ارتقای ظرفیت درباره CRM, TQM , KM به کارمندان دیپارتمنت بازاریابی و توسعه تولید  به منظور تسریع امورکاری.    
تشریک مساعی به منظورتسهیل اشتراک تجار صادر کننده در نمایشگاه ها و کنفرانس های تجاری از اداره و سایر نهاد های ذیربط ملی و بین المللی غرض غنامندی پروسه بازاریابی تولیدات ورشد صادرات افغانی.
راه اندازی تبلیغات تصویری، چاپی و صوتی مرتبط به تولید و مارکیت جهت بازاریابی به محصولات وتولیدات داخلی.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره
 
مکلفیت گزارشدهی
آمر توسعه تولید وبازاریابی به رئیس انکشاف صادرات گزارش میدهد.
 
نتایج متوقع
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت بازاریابی، ارتباطات، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وبلدیت با زبان انگلیسی.
مهارتهای کامپیوتری در برنامه مرتبط به وظیفه.
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 13 دلو سال 1396 الی 23دلو  1396 ده یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.