آمریت اسناد وارتباط

شماره اعلان: 
عنوان وظیفه:                آمراسناد وارتباط
  بست:                       (3)
وزارت / اداره:              وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:               ریاست دفتر
تعداد پست:                  1
موقعیت:                    کابل
تاریخ اعلان:               1396/12/01
تاریخ ختم:                  1396/12/07
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه:
مدیریت، نظارت و انسجام امور اداری در رابطه به حفظ اسناد محرم، تسهیل و تسریع روند اداری در رابطه به تطبیق احکام، فرامين ،مصوبات ، لوايح و مقررات نافذه.  
مسؤلیت های وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه  بخش آمریت در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت.
2. نظارت از چگونگی اجراات کارکنان در امر تکثیر و ابلاغ احکام، قوانین و مصوبات شورای وزیران به مراجع مربوط بعد از ثبت در دفتر غرض آگاهی ادارات ذیربط.
3. اشتراک درجلسات کاری ریاست دفتر به منظور تنظیم فعالیت ها و تسریع امور مربوطه.
4. حصول اطمینان از اخذ مکاتیب خاص و محرم از مراجع مربوط عنوانی مقام وزارت  به منظور حفظ و نگهداری آن در دوسیه های مربوطه.
5. تآمین ارتباط کاری با سایر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی به منظور انسجام بهتر امور.
6. حصول اطمینان از ارسا ل و مرسول مکاتیب غرض اجراات بموقع آن.
7. اتخاذ تصامیم به منظور ارائه  جواب به مکاتیب و نامه هایکه از سایر ادارات به آمریت اسناد، ارتباط وآرشیف مواصلت می ورزد وارسال ان به ارگانهای ذیربط ومسول.
8. پیشبرد امورجلسات هیئت رهبری وزارت منحیث معاون منشی جلسات ، ترتیب ، تنظیم وثبت اجنداومصوبات جلسات .
9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت اسناد و ارتباط.
10. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود
 
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
 
گزارش دهی:  
آمر اسناد وارتباط به رئیس دفتر گزارش میدهد.
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، ادبیات، مدیریت عمومی، حقوق، ژورنالیزم و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت های کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 
کاندیدان میتوانند با ارائه اسناد و سوابق معتبر تحصیلی طبق هدایت قانون اعتبار از 01حوت 1396 الی7حوت  1396 هفت یوم فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات رسمی اخذ وبعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
ودرصورت ضرورت میتوانند به تیلفون شماره 0202502351  به تماس شده حل مطلب نمایند وهمچنان علاقمندان واجد شرایط میتوانند سافت کاپی فورم های درخواستی را از وب سایت وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af ،www.jobs..gov.af و  ACBAR بصورت آنلاین بدست آورند وبعداز خانه پری اسناد خویش را به آمریت استتخدام تسلیم نمایند.