انجنیر دیزاین ساختمان

عنوان وظیفه:                   انجنیر دیزاین ساختمان
وزارت و یا اداره:             تجارت و صنایع
موقعیت :                       کابل
ریاست :                       انکشاف پارکهای صنعتی 
بست  :                        (4)
گزارش دهی به :             آمر خدمات انجنیری
گزارشگیری از :            ندارد
کود :                         (015-16-90-25) 
تاریخ اعلان:                 22/01/1397
تاریخ ختم:                   04/02/1397
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: انجام محاسبات انجنیری ، ترتیب نفشه های انجنیری و مشخصات تخنیکی ساختمانه آهن کانکریتی و آهنی از قبیل ساختمان های صنعتی ، تجا رتی و معدنی ذخایر مرتفع وزیر زمینی ، دیزاین پل و پلچک ها ، هنگر صنعتی ، دیوارهای استنادی و کانال  های محافظتی.
............................................................................................................................................
شرح وظایف:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری ریاست جهت حصول اهداف پلان مطروحه.
2.  مطالعات و اندازه گیری ساحات پارکهای صنعتی با استفاده از وسایل انجنیری غرض ترتیب پلان دقیق.
3.  تهیه و ترتیب دیزاین نقشه های ابتدائی و تفضیلی ساختمان هایی آهن کانکریتی و آهنی از قبیل ساختمانهای صنعتی ، تجارتی و معدنی ذخایر مرتفع و زیر زمینی آب ، دیزاین پل و پلچک ها ، هنگر های صنعتی و دیوار های استنادی یمنظور افزایش استقامت آن. 
4.  ارائه معلومات و ارقام جمع آوری شده به آمرین ذیصلاح جهت اخذ تصامیم لازم.
5. تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی ساختمان ها و سازه های فلزی مانند هنگر ها و ذخایر مرتفع آب بقه حجم زیاد جهت تطبیق موثر. 
6.  ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به ریاست حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی جهت آگاهی از اجراات بخش. 
7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.
............................................................................................................................................
تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1.  درجه تحصیل:
o لیسانس انجنیری ، بدرجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده مبشود.  
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه): 
o یک سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o داشتن مهارت های پلانگذاری، هماهنگی فعالیت ها، راپور نویسی، نظارت و ارزیابی و استفاده از پروگرام های (آفیس) کمپیوتر و انترنت و پروگرام های انجنیری مانند اتوکد ، سیول 3D و GIS. 
 
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 22/1/1397 الی 4/2/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می شوند.