انجنیر برق

عنوان وظیفه  :                 انجنیر  برق
وزارت و یا اداره:             تجارت و صنایع
موقعیت :                       کابل
ریاست :                       انکشاف پارکهای صنعتی
بست  :                         (4)
گزارش دهی به :             آمر خدمات انجنیری
گزارشگیری از :             ندارد
کود :                          (016-16-90-25)
تاریخ اعلان:                  22/01/1397
تاریخ ختم:                     04/02/1397 
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: جمع آوری معلومات و ارقام ، انجام محاسبات انجنیری ، ترتیب نقشه های انجنیری و مشخصات تخنیکی پروژه های شبکه توزیع انرژی برق ، سیستم روشنائی جاده ها ، سیستم تنویر و تسخیر ساختمانهای صنعتی ، خدماتی و اداری پارک های صنعتی.
............................................................................................................................................
شرح وظایف:
1.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار مدیریت درمطابقت به پلان کاری آمریت جهت حصول اهداف پلان مطروحه.
2. نجام محاسبات و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح ( انرژی آفتابی ، آبی ، و باد وغیره ) و انتخاب طرح مناسب ، اقتصادی و موثر بمنظور افزایش کیفیت کار.
3.  تهیه و ترتیب دیزاین نقشه های ابتدایی و تفضیلی شبکه ها و سیستم ها ی برق ، تنویر جاده ها و ساختمان های صنعتی و خدماتی پارک های صنعتی.
4.  تهیه و ترتیب دیزاین نقشه های ابتدایی و تفضیلی برق رسانی برای چاه های عمیق ، ذخایر آب های صنعتی و پمپ های فشار.
5. تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی شبکه ها و سیستم های برق رسانی ، سازه های صنعتی و تولیدی ، سب استیشن ها ، ترانسفارمر ها ف و دتعین ظرفیت دیزل جنراتور ها جهت بلند بردن موثریت کار. 
6. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به آمریت حفظ و مراقبت پارک صنعتی جهت آگاهی از اجراات بخش. 
7.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمریت حفظ و مراقبت پارک صنعتی پلچرخی، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.
...........................................................................................................................................
تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل: 
o لیسانس انجنیری ، بدرجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده مبشود.
2.  تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه): 
o یکسال تجربه کاری مرتبط بوظیفه
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 
o داشتن مهارت های ارتباطات، هماهنگی فعالیت ها و راپور نویسی و استفاده از پروگرام های (آفیس) کمپیوتر و انترنت و پروگرام های انجنیری.
 
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 22/1/1397 الی 4/2/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می شوند.