کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور چرم

عنوان وظیفه:                   کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور چرم 
وزارت ویا اداره :             تجارت وصنایع
موقعیت:                        کابل
بخش:                           ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط
بست :                         (4)
گزارش دهی به:              رئیس تنظیم و انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط / ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی
کود :                          043-05-90-25
تاریخ اعلان:                  22/01/1397
تاریخ ختم:                    04/02/1397
.........................................................................................................................................................
هدف وظیفه: طرح ، انکشاف ، انسجام وایجاد هماهنگی در امور مقررات ، پالیسی ها استراتیژی ها و رهنمود های مختلف غرض انسجام ، انکشاف و بهبود متداوم سکتور چرم و پوست .
.........................................................................................................................................................
مسولیت های وظیفوی: 
1. ترتیب و تنظیم پلان کاری سکتور چرم و پوست  در مطابقت با پلان عمومی بمنظور نیل به اهداف تعین شده ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط 
2. نظارت از تطبیق پروگرام ها وفعالیت های سکتور چرم و پوست  با در نظر داشت حمایت از پالیسی سرمایه گزاری غرض انسجام ، انکشاف و بهبود متداوم سکتور چرم و پوست   
3. شاناسائی و شامل ساختن اولویت های سکتور چرم و پوست  در پروژه های کوتاه مدت، قصیرالمدت وطویلامدت و تامین وجوع مالی جهت تطبیق آنها .
4. نظارت از پیشرفت های تطبیق پلان های فعالیت بشمول شناسائی چالش ها و مشکلات اساسی سکتور چرم و پوست  و ارائه راه های حل 
5. همکاری با سکرتریت تشبثات کوچک ومتوسط (آمریت انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط) در ترتیب آجندا برای جلسات گروپ های کاری و ارسال مکاتیب و سایر اسناد مربوطه به اعضای گروپ کاری سکتور چرم و پوست 
6. همکاری همراه سکرتریت تشبثات کوچک ومتوسط (آمریت انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط) در مورد ترتیب یاداشت و جلسات به زبانهای دری و انگلیسی و ارسال آنها به اعضای گروپ های کاری.
7. اشتراک در سروی های متعلق به تشبثات کوچک و متوسط و همچنان انکشاف سکتور خصوصی جهت جمع آوری اطلاعات پیرامون موانع و چالشهای سد راه سکتور چرم و پوست  در افغانستان
8. هماهنگی تطبیق پلانها و فعالیت های انکشاف سکتور خصوصی و تشبثات کوچک و متوسط.
9. طرح پیشنهادات برای رشد و پیشرفت تشبثات کوچک و متوسط.
10. گزارشدهی دقیق و به موقع از فعالیت های پیشرفته به رئیس تنظیم وانکشاف تشبثات کوچک ومتوسط و رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی.
11. همکاری با تمام شعبات مربوطه در عرصۀ پلان گذاری و طرح پالیسی های جدید.
12. مشورت دهی به رئیس تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط و ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی  در مورد پلان های کاری، پالیسی ها، ارزیابی و پلان های تطبیقاتی اداره
13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک و متوسط و ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی 
.........................................................................................................................................................تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7 و 8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل: حد اقل لیسانس در بخش اداره وتجارت ، اقتصاد ویا معادل آن.
2. تجارب لازمه: داشتن 3 سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه.
3. مهارت های دیگر: کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره.
آشنائی با تکنالوژی معلوماتی جدید وتوانائی استفاده از برنامه های آفیس ، اکسس و لسان انگلیسی حتمی میباشد.
توانائی رهنمائی ، کنترول و قابلیت تطبیق خط مشی پالیسی تشبثات کوچک ومتوسط.
 
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 22/1/1397 الی 4/2/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می شوند.