مدیریت عمومی ارزیابی ومحاسبه امور مالی تصدی ها

عنوان وظیفه :             مدیر عمومی ارزیابی ومحاسبه امور مالی تصدی ها   
وزارت و یا اداره:        تجارت وصنایع
موقعیت:                    کابل
بخش:                      ریاست تطبیق اصلاحات وتحلیل امورمالی تصدی ها وشرکت ها
بست:                       (4)
گزارشدهی به:            آمر بررسی وتحلیل امورمالی تصدیها وشرکتها 
گزارشگیری از:          عضو مسلکی   
کود:                        25-90-06-013
تاریخ اعلان:               22/01/1397
تاریخ ختم:                  04/02/1397
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی امورمالی ومحاسبوی تصدیها وشرکتها جهت شفافیت دراجراات 
............................................................................................................................................
 
مسؤلیت های وظیفوی: 
1. ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده .
2. کنترول،مراقبت،ارائه مشوره های لازمه به منظور بهبود اجراات و حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه
3. تحلیل وارزیابی امورمحاسبوی وبیلانس تصدیها وشرکتها مربوط وپیشکش به آمرین مربوط غرض تحلیل وطی مراحل نهائی . 
4. رهنمائی امور حسابی ومیتودیک برای تصدیها وشرکتها مربوط 
5. فراهم آوری راپور های مختصر دایمی درمورد فعالیت های هریک ازتصدیها وشرکتها 
6. هماهنگی وهمکاری با مدیر عمومی اصلاحات و کارمندان امورمحاسبوی تصدیها وشرکتها دررابطه به مسایل حسابی
7. بررسی،کنترول ومرور برآرشیف وراپور های کاری تصدیها وشرکتها 
8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، تشویق ، رشد وآموزش آنها .  
9. سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود
............................................................................................................................................
 
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل  
o حداقل بکلوریا به (فوق بکلوریااداره عامه /لیسانس اقتصاد) ترجیح  داده میشود 
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) 
o داشتن یک سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره) 
o آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط. 
 
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 22/1/1397 الی 4/2/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می شوند.