کارشناس معلومات و اطلاع دهی

عنوان وظیفه        : کارشناس معلومات و اطلاع دهی
وزارت یا اداره     : صنعت و تجارت
موقعیت             : کابل
بخش                  :آمریت معلومات و اطلاع دهی
بست                : (4)
تعداد بست            :1 بست
 گزارش دهی         :  معلومات و اطلاع دهی
گزارش گیری         : ازاعظای مسلکی بخش معلومات و اطلاع دهی
کود:
هدف وظیفه:
انتظام امور مربوطه به  اخذ معلومات و اطلاع دهی و تامین هماهنگی با نهاد های ذیربط ، منحیث مرکز ملی اطلاعات و هماهنگی
مسئولیت های وظیفوی:
1-ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت مربوطه بمنظور تحقق اهداف کاری مربوطه
2-وارسی و مراقبت از امور کاری غرض حصول اطمینان از صورت اجراآت بخش مربوطه
3-  اخذ معلومات از مراجع تماس در وزارتخانه ها و ادارات ذیربط در خصوص تغیرات پیرامون قوانین ، مقرره ها ، پالیسی ها ، مقررات و سایر موارد تاثیر گذار بالای تجارت بین المللی و ارایه آن به سکرتریت سازمان تجارت جهانی
4 در یافت معلومات در مورد معیارت و پالیسی ها تغیر یافته سایر اعضا سازمان تجارت جهانی و ارجاع آنها غرض نظر خواهی به نهاد های ذیدخل. . تامین هماهنگی با نهاد های ذیدخل بخصوص بخش معلومات و اطلاع دهی در وزارت صحت عامه، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و اداره ملی استندرت افغانستان.
5-اجرای سایر وظایفی که از جانب مقامات مبنی بر مقررات نافذه و اهداف کاری به وی محول می گردد.
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
-    حداقل (لیسانس اقتصاد و اداره عامه)به درجه تحصیل بالاتر در رشته فوق ترجیح داده میشود.
2.    تجارب لازمه( نوع و مدت زمان تجربه)
-    داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
3.    مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش داخل خدمت و غیره)
-    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانایی استفاده از برنامه آفیس( ورد و اکسل) و سایر برنامه های محاسباتی و لسان انگلیسی
-    توانایی رهنمائی، کنترل اداره و قابلیت تطبیق خط مشی( پالیسی) اداره
وزارت صنعت و تجارت مصمم است تا به  تعداد 15 بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل ان و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت ازاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد  .
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 5/3/1397 الی 15/3/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور انلاین خانه پری نموده به ایمیل ادرس (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نماید متقاضیان متحترم نمیتوانند همزمان در دو بست فورم خانه پری نمایند و در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند که صرف میتوانند که در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت .
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.