کارشناس معیارات ضدAnti Dumping))

عنوان وظیفه       : کارشناس معیارات ضدAnti Dumping))
وزارت یا اداره    : صنعت وتجارت
موقعیت            : کابل
بخش                :آمریت تنظیم امور تجارت
بست               : (4)
تعداد بست          :1 بست
 گزارش دهی        : آمر تنظیم امور تجارت
گزارش گیری        : از اعضای مسلکی ضد انبار (Anti Dumping)
کود:
هدف وظیفه:
انتظام امور مربوطه به ثبت اقلام وارداتی بمنظور انسجام و احصائیه گیری دقیق در قسمت تورید اموال مجاز وارداتی با درنظر داشت نرخ های بین المللی و قیمت شکنی (Dumping) اموال در کشور مبدا آنها
مسئولیت های وظیفوی:
1-ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت مربوطه بمنظور تحقق اهداف کاری مربوطه
2-وارسی و مراقبت از امور کاری غرض حصول اطمینان از صورت اجراآت بخش مربوطه
3-همکاری و مراقبت در قسمت محاسبه دقیق قیم و مقدار اقلام شامل پروفورمه با درنظرداشت نرخ های بین المللی و اقدامات انباری (Dumping) در کشور مبدا اموال تورید شده
4-مراقبت در قسمت عدم ثبت اقلام غیر مجاز و اقلامی که ورود آن در کشور مطابق به قوانین نافذه ممنوعیت دارد.
5-اجرای سایر وظایفی که از جانب مقامات مبنی بر مقررات نافذه و اهداف کاری به وی محول می گردد.
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
-    حداقل ( به لیسانس اقتصاد و اداره عامه) به درجه تحصیل بالاتر در رشته فوق ترجیح داده میشود.
2.    تجارب لازمه( نوع و مدت زمان تجربه)
-    داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
3.    مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش داخل خدمت و غیره)
-    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانایی استفاده از برنامه آفیس( ورد و اکسل) و سایر برنامه های محاسباتی و لسان انگلیسی
-    توانایی رهنمائی، کنترل اداره و قابلیت تطبیق خط مشی( پالیسی) اداره
وزارت صنعت و تجارت مصمم است تا به  تعداد 15 بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل ان و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت ازاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد  .
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 5/3/1397 الی 15/3/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور انلاین خانه پری نموده به ایمیل ادرس (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نماید متقاضیان متحترم نمیتوانند همزمان در دو بست فورم خانه پری نمایند و در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند که صرف میتوانند که در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت .
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.