کارشناس سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی

عنوان وظیفه            : کارشناس سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی
وزارت و یا اداره        :صنعت و تجارت  
موقعیت                   :  کابل
بخش                      :  امریت دسترسی به مارکیت ها
بست                      :   (4)
گزارش به               :  امردسترسی به مارکیت ها
گزارش از               :عضو مسلکی سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی
کود                       :02-10-90-25
هدف وظیفه:انسجام وتطبیق امور سکتوری ( دولتی،خصوصی وسازمان های اجتماعی ) غرض ایجاد استراتیژی مذاکرات وو ضعیت مربوط به مذاکرات درعرصه WTO
مسؤلیت های وظیفوی:    
1.    ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده.
2.    هماهنگی وکار از نزدیک با وزارت زراعت ومالداری بالای تهیه مواد الحاق مربوط به سکتور زراعتی به شمول تهیه جدول های حمایت داخلی .
3.    هماهنگی وکار از نزدیک با ریاست عمومی گمرکات ،وزارت مالیه ، و وزارت زراعت ومالداری درمورد تهیه معلومات عرضه دسترسی  به مارکیت های مربوط به اموال زراعتی
4.    ایجاد وانسجام امور مربوط به سکتوری ( سکتور دولتی ، سکتور خصوصی ، اهل خبره ، ماهرین وسازمان های اجتماعی ) غرض ایجاد استراتیژی مذاکرات وو ضعیت مربوط به مذاکرات عرصه های زراعتی .
5.    هماهنگی با وزارت خانه های مربوط / ادارات به شمول ریاست عمومی گمرکات ، وزارت مالیه در مورد تهیه معلوماتمتعلق به سکتور خصوصی و محصولات زراعتی .
7.    ایجاد وانسجام کار گروپ های کاری سکتوری خاص خدمات ( سکتور دولتی ، انجمن ها یا اتحادیه های تجارت خدمات ، سکتور خصوصی ، اهل خبره ، ماهرین وسازمان های اجتماعی ) غرض ایجاد استراتیژی مذاکرات دسترسی به مارکیت های در بخش اموال زراعتی
8.    مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش موثرانها و اجرای وظایف مطابق معیارهای مورد نیاز.
9.    اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات ، اهداف وزارت تجارت وصنایع و خط مشی اداره سپرده میشود.
تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و ضمیمه (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1-   حد اقل درجه تحصيل :حد اقل لیسانس حقوق ویا اقتصاد وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های فوق  ارجحیت داده میشود
2-    تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ):
    یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3-    مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغيره...)
    قابلیت تطبیق  (پالیسی) های مربوط ادارۀ .
    مهارت های مسلکی و مدیریتی
     بلدیت به برنامه هاي كمپيوتر (مرتبط به وظیفه )
    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و بلدیت به لسان انگلیسی
وزارت صنعت و تجارت مصمم است تا به  تعداد 15 بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل ان و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت ازاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد  .
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 5/3/1397 الی 15/3/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور انلاین خانه پری نموده به ایمیل ادرس (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نماید متقاضیان متحترم نمیتوانند همزمان در دو بست فورم خانه پری نمایند و در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند که صرف میتوانند که در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت .
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.