مفتش

عنوان وظیفه :                مفتش 
 وزارت یا اداره:            صنعت وتجارت
موقعیت:                       کابل
بخش:                         ریاست تفتیش داخلی
بست:                         (4)
تعداد بست                  (2)
گزارشدهی به:              آمر تفتیش داخلی
گزارشگیری از:           ندارد
کود:                           25-90-03-009الی25-90-03-013
........................................................................................................................................
هدف وظیفه: بررسی وتفتیش ازفعالیت های مالی، اقتصادی واداری واحد های تحت اثر در مطابقت با اهداف اساسی واستراتیژی  
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
2.    تثبیت تطابق با پالیسی ها، دستور ها، طرزالعمل ها و معیار های اجراأت جهت تحقق فعالیت های اداری که برای اجرای مسئولیت های محوله نیاز میباشد.
3.    تفتیش وبررسی فعالیت های مالی ، اقتصادی واداری واحدهای تحت اثر  درولایات ومرکز به منظور استفاده موثر از بودجه دست داشته .
4.    بررسی ازمراعات شدن  طرزالعمل ومقررات محاسبه نقدی وجنسی جهت موثقیت دفاتر  ثبت  حسابی ومحاسبه.
5.    بررسی چگونگی مصارف و مدارک مشخص  با در نظرداشت ضرورت، مفیدیت و مؤثریت در مطابقت با تخصیصات ارسالی مدیریت بودجه  به ریاست های مرکزی و ولایتی.
6.    بررسی ادارات طبق پلان داده شده بادرنظر داشت اولویت ها و نظریات اصلاحی هیئات قبلی ،هیئات اداره کنترول وتفتش داخلی .
7.    ایفای تمام وظایف تخنیکی تفتیشی ووظایف تفتیشی در مطابقت با دستور های قابل تطبیق .
8.    سروی سیستم ها و کنترول ها جهت تثبیت حیطه تفتیش.
9.    بررسی ازخلاها ،نواقص کاری فاضل ،باقی معتمدین وغیره مسایل مربوط  به منظو ر ارائه گزارش به اداره کنترول وتفتش ومقام .
10.    ارسال نتایج گزارش قضائی بصورت جداگانه باتوضیح کیس جرمی وتشخیص موادذیدخل بمقام لوی حارنوالی جهت تعقیب عدلی به اساس هدایت مقام .
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
.......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
o    حد اقل بکلوریا به(فوق بکلوریااداره عامه /لیسانس حقوق وعلوم سیاسی )ترجیح  داده میشود.
2.    تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن حد اقل یکسال سابقه کاری مرتبط بوظیفه .
3.    مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.

بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 02/04/1397 الی 13/04/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور انلاین خانه پری نموده  و به این  ایمیل ادرس ها همزمان  (hr.moci2018@gmail.com / csc.moco@iarcsc.gov.af ) ارسال نماید در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند صرف میتوانند در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت قابل تذکراست ان عده کاندیدان محترم که در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند نمبر تشخصیه مالیه دهی شان قابل قبول نمیباشد بلکه فورم مالیه دهی خویش را ارائه نموده و مطابق ماده (62) قانون کار معاش کارمندانیکه در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه مینمایند مطابق معاشات بست های دولیتی می باشد درصورتیکه معاش شان 5000افغانی کمترباشد و مطابق معاشات بست های دولتی نباشد اسناد شان پذیرفته نخواهند شد .
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.