مدیرعمومی موافقت نامه های امور ترانزیت

عنوان وظیفه :               مدیرعمومی موافقنامه های امور ترانزیت    
وزارت و یا اداره:         صنعت وتجارت
موقعیت:                     کابل
بخش:                         ریاست ترانزیت وتسهیلات تجارتی   
بست :                        4   
گزارشدهی به:             رئیس ترانزیت وتسهیلات تجارتی     
گزارشگیری از:          اعضای مسلکی موافقتنامه های ترانزیتی            
کود:                         25-90-12-016
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: نظارت ازتنظیم امور مربوطه به گسترش ومدرنیزه سازی موافقتنامه های ترانزیتی بین المللی موجودوجدید.
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب وتنظیم پلان کاری درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده.
2.    نظارت از تطبیق پلان طرح شده غرض هماهنگ نمودن امور موافقت نامه های ترانزیتی تجارت.
3.    بررسی ومراقبت ازتطبیق موافقتنامه هاوتعهدات ترانزیتی کشورها ، کنوانسیون های بین المللی به منظور وسعت امور ترانزیت وتجارت درکشور.
4.    مراقبت از اجراات کاری اعضای مسلکی در رابطه به تفسیروتعبیرموافقتنامه های ترانزیتی بین المللی.
5.    حصول اطمینان ازتهیه وترتیب اجنداها برای مذاکرات مجدددر مورد موافقتنامه های ترانزیتی دوجانبه با استفاده از میتود های جدید بین المللی به همکاری مراجع ذیربط .
6.    مراقبت از پروسه طرح وتسوید  پیشنویس موافقتنامه های ترانزیتی جدید ویا در حال تجدیدنظر با همکاری بخش مربوط .
7.    ارایه مشوره های مسلکی به ریاست ترانزیت وتسهیلات تجارتی در رابطه به تقویه وغنامندی مـوافقتنامه ها ی ترانزیتی وکنوانسیون ها ی بین المللی.
8.    مطالعه و تشخیص اولویت بندی موافقتنامه هاغرض تجدید نظر واعیار سازی آن با معیارهای جدید وپیشرفته .
9.    مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، تشویق ، رشد وآموزش آنها .
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود .
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    حداقل بکلوریا به ( فوق بکلوریا اداره عامه/لیسانس اقتصاد ) ترجیح  داده میشود
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 02/04/1397 الی 13/4/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور انلاین خانه پری نموده  و به این  ایمیل ادرس ها همزمان  (hr.moci2018@gmail.com/csc.moco@iarcsc.gov.af ) ارسال نماید در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند صرف میتوانند در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت قابل تذکراست ان عده کاندیدان محترم که در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند نمبر تشخصیه مالیه دهی شان قابل قبول نمیباشد بلکه فورم مالیه دهی خویش را ارائه نموده و مطابق ماده (62) قانون کار معاش کارمندانیکه در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه مینمایند مطابق معاشات بست های دولیتی می باشد درصورتیکه معاش شان 5000افغانی کمترباشد و مطابق معاشات بست های دولتی نباشد اسناد شان پذیرفته نخواهند شد .
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.