کارشناس هماهنگی برنامه های حمایتی

عنوان وظیفه:          کارشناس هماهنگی برنامه های حمایتی
وزارت و یا اداره:     صنعت وتجارت
موقعیت:                 کابل
ریاست:                   تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
بست:                     (4)
گزارش دهی به:        مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی
گزارشگیری از:        ندارد
کود:                      (25-90-11-011)
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: تجزیه و تحلیل برنامه های حمایت از سرمایه گذاری و گسترش هماهنگی با مراجع ذیربط داخلی و بیرونی.
............................................................................................................................................
شرح وظایف:
۱. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار بخش مربوطه درمطابقت به پلان کاری آمریت جهت حصول اهداف پلان مطروحه.
۲. ارائیه مشوره های سودمند در رابطه به حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران بمنظور بهبود کیفیت تصمیم گیری.
۳. همکاری در قسمت تدویر نشست ها و برنامه های سرمایه گذاری بطور مداوم جهت معرفی افغانستان منحیث مقصد ایده آل سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به هدف حمایت سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
۴. نظارت از خدمات مشتری در مرحله سرمایه گذاری کامل، قبل و بعد و در جریان به منظور ترسیع روند کاری سرمایه گذاران.
۵. ارائیه نظر مشورتی و سهم گیری در برنامه های حمایت از سرمایه گذاری بمنظور اجراات بهتر.  
۶. هماهنگی با ریاست ها و آمریت های مرکز و ولایات وزارت تجارت و صنایع جهت تسریع امور.
۷. تامین ارتباطات با ادارات دولتی و غیر دولتی غرض رشد و حمایت برنامه های سرمایه گذاری.
۸. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.
...........................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
۱. درجه تحصیل:
o    لیسانس اقتصاد، بازاریابی، اداره تجارت و تجارت (Commerce)و بدرجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود.  

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
o    یکسال تجربه کاری مرتبط بوظیفه

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o    داشتن مهارت های پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، بازاریابی و استفاده از پروگرام های (آفیس) کمپیوتر و انترنت.
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1397/05/13 الی 1397/05/24 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af وسایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین در اوقات رسمی اخذ وطبق اطلاعیه ضمیمهء شده خانه پری و به ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.