مدیرعمومی سوانح و دیتابیس کارکنان

عنوان وظیفه :                 مدیرعمومی سوانح و دیتابیس کارکنان
وزارت و یا اداره:            صنعت وتجارت
موقعیت:                       کابل
بخش:                           ریاست منابع بشری
بست:                          (4)
گزارشدهی به:              آمر ارزیابی اجراات، سوانح و دیتابیس کارکنان
گزارشگیری از:           عضومسلکی دیتابیس وعضومسلکی سوانح
کود:                           25-90-15-014
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: تنظیم و پیشبرد امور مربوط به سوانح و دیتابیس کارکنان مطابق به قوانین و رهنمود های مربوطه.
............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوط؛
2.    ارایه مشوره ها جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه؛
3.    رهنمائی کارکنان جدید التقرر و ارتقای ظرفیت کاری شان؛
4.    ترتیب، تنظیم و تجدید دوسیه های سوانح و امور ذاتی کارکنان و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری؛
5.    تهیه و ترتیب پیشنهادات ارتقأ قدم، ترفیع، تقاعد، تمدید خدمت، استعفأ، وقایع وفیات وسایر مسائل مربوط کارکنان جهت دریافت منظوری مقامات ذیصلاح و ابلاغ آن به مراجع مربوط؛
6.    رسید ه گی و طی مراحل دوسیه های مریضی های طویل المدت کارکنان؛
7.    معامله ترفیع، ارتقأ قدم و سایر وقایع کارکنان به دفاتر سوانح شان؛
8.    ایجاد و انکشاف دیتابیس منابع بشری در اداره مربوطه و ارتباط مداوم با دیپارتمنت مدیریت معلومات منابع بشری ک.م.ا.ا.خ.م؛
9.    مطالعه  و تدقیق دوسیه های کارکنان جهت ترفیع آنان مطابق قانون  و مقررات خدمات ملکی؛
10.    مطالبه دفاتر سوانح و سوابق کارکنان از مراجع دیگر که در مربوطات این اداره استخدام گردیده اند؛
11.    ترتیب سوانح قلمی کارکنان جدیدالتقرر غرض ترتیب دفتر سوانح جلدی؛
12.    حفظ و نگهداشت مصئون دفاتر سوانح و سوابق کارکنان؛
13.    ارائه گزارش اجراات انجام شده به آمر مربوط؛
14.    اجرای سایر امور کاری مرتبط به وظیفه که از طرف آمر ارزیابی اجراات، سوانح  و دیتابیس کارکنان محول میگردد.
............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    داشتن سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی  تعلیمی داخل و یا خارج کشور.
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    . داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1397/05/13 الی 1397/05/24 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af وسایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین در اوقات رسمی اخذ وطبق اطلاعیه ضمیمهء شده خانه پری و به ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.