مدیرعمومی جمع آوری ارقام ومعلومات

عنوان وظیفه :                  مدیرعمومی جمع آوری ارقام ومعلومات     
وزارت و یا اداره:             صنعت وتجارت
موقعیت:                         کابل
بخش:                             ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی  
بست:                             (4)    
گزارشدهی به:                  آمر جمع آوری وتحلیل ارقام ومعلومات    
گزارشگیری از:               سه عضو مسلکی جمع آوری ارقام ومعلومات     
کود:                             25-90-05-008
............................................................................................................................................
هدف وظیفه:تحلیل وجمع آوری ارقام ومعلومات بمنظورفراهم سازی زمینه تنظیم تمامی ریکارد هاوفعالیت های تصدی ها و شرکت های دولتی.
............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب وتنظیم پلان کاری درمطابقت با پلان عمومی به منظوری نیل به اهداف تعین شده وزارت .
2.    انسجام امور،توحید نتایج پروگرامها و فعالیتها با درنظرداشت استراتیژی توسعه فعالیت های وزارت بشمول بحث و گفتگو در مورد اهداف استراتیژیک انکشاف سکتور خصوصی
3.    تطبیق پالیسی ها و پروگرام ها جهت انکشاف میکانیزم های مشورتی غرض بررسی و تحلیل از تلاش ها و نتایج مشوره.
4.     رهبری مدیریت عمومی جمع آوری ارقام ومعلومات ها با سایر مدیریت های ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی  و تمامی نهادهای دولتی و یا غیر دولتی .
5.    ارائه مشوره به آمر جمع آوری وتحلیل ارقام ومعلومات در مورد طرح پروگرام ها با نظرداشت و حمایت از اهداف توسعه فعالیت ها
6.    حصول اطمینان از اینکه مدیریت عمومی جمع آوری ارقام ومعلومات تمام راپور های مالی را اجراأ نموده و جوابگوی نیازمندیهای اداری وزارت تجارت میباشد
7.    مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ،تشویق ، رشد وآموزش آنها .  
8.    سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود
............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل  
o     حداقل بکلوریا به (فوق بکلوریا ولیسانس اقتصاد) ترجیح  داده میشود
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1397/05/13 الی 1397/05/24 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af وسایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین در اوقات رسمی اخذ وطبق اطلاعیه ضمیمهء شده خانه پری و به ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.