مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات

عنوان وظیفه :                مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات
وزارت و یا اداره:            صنعت و تجارت
موقعیت:                       کابل
بخش:                         ریاست منابع بشری
بست:                         (4)    
گزارشدهی به:              آمر ارتقأ ظرفیت و انکشاف  اداره
گزارشگیری از:           عضومسلکی تحلیل وتصنیف وظایف
کود:                          25-90-15-027       
...........................................................................................................................................................
هدف وظیفه: اداره و تنظیم امور مربوط به پلانگذاری منابع بشری، انکشاف اداره و ساختار تشکیلاتی.
...........................................................................................................................................................
    
مسؤلیت های وظیفوی:
•    طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه؛
•    ارایه مشوره های مسلکی و سودمند بمنظور حل مشکلات کاری بخش مربوطه.
•    مطالعه و تحلیل استراتیژی (ماموریت و اهداف کلی) اداره بمنظور پلانگذاری دقیق منابع بشری و انکشاف ساختار تشکیلاتی متناسب به حجم وظایف اداره؛
•    مطالعه و تحلیل ساختار تشکیلاتی بخش ها و شعبات وزارت جهت رفع خلا ها و انکشاف آن، تفاهم با منسوبین بمنظور تعیین و تثبیت ضرورت های فعلی و آینده به قوای بشری؛
•    طرح، تنظیم و انکشاف تشکیلات وزارت نظر به استراتیژی و نیازمندی های داخلی وزارت و طی مراحل تشکیل سال وزارت در ک.م.ا.ا.خ.م، ریاست عمومی  اداره امور و وزارت مالیه به هدایت آمر مربوط؛
•    نظارت از تحلیل و تصنیف دقیق وظایف اداره، انکشاف لوایح وظایف و رتبه بندی مناسب بست ها؛
•    تطبیق پالیسی های مربوط به سیستم جدید رتب و معاشات در اداره؛
•    حفظ ارتباط کاری و هماهنگی میان بخش ها و شعبات مربوط  بخاطر اجرای سریع و بموقع امور؛
•    ارائه گزارش اجراات انجام شده به آمر مربوط؛
•    اجرای سایر امور کاری مرتبط به وظیفه که از طرف آمر ارتقأ ظرفیت و انکشاف اداره محول میگردد.
............................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل     
o    داشتن سند فراغت بکلوریا یا بالاتر از آن از موسسات رسمی  تعلیمی داخل و یا خارج کشور.
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
1-    . داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.

متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1397/05/13 الی 1397/05/24 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af وسایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین در اوقات رسمی اخذ وطبق اطلاعیه ضمیمهء شده خانه پری و به ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.