عضو مسلکی طرح وتسویداسناد تقنینی تجارتی

عنوان وظیفه :                  عضو مسلکی طرح وتسویداسناد تقنینی تجارتی
 وزارت یا اداره:               صنعت وتجارت
موقعیت:                         کابل
بخش:                             ریاست امورحقوقی
بست:                             4 
تعداد بست:                      1        
گزارشدهی به:                  آمرطرح وتسوید اسناد تقنینی تجارتی
گزارشگیری از:               ندارد
کود:                             25-90-04-008الی25-90-04-010

هدف وظیفه:. همکاری درترتیب وتنظیم امورمربوط به طرح وتسوید اسنادتقنینی تجارتی جهت فراهم آوری تسهیلات های امورحقوقی.

مسوليت ها ی وظیفوی :  
1.    ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده .
2.    مشارکت وسهم گیری مستقیم با آمرمربوط جهت توضیح وتفسیرقوانین ومقررات جدید تجارتی.                                            
3.    سهم گیری فعال با آمرمربوط درطرح وتدوین مقرره ها،لوایح وطـرزالعمل های موردضرو ت قوانین نافذه تجارتی.
4.    همکاری دربازنگری وتجدید نظربرقوانین موجوده وسابقه تجارتی جهت فراهم آوری تسهلات تجارتی.                                            
5.    اشتراک دربحث های علمی حقوقی در وزارت عدلیه و سایر ارگانهای تقنینی و دفاع ازطرح قوانین ومقررات تجارتی.
6.    انجام تحقیقات وریسرج های علمی حقوقی روی طرح وتسوید قوانین ومقررات جدید تجارتی  وموجوده وعیار سازی قوانین ومقررات تجارتی به معیار های بین المللی.
7.    اجرای تحقیقات وریسرج وبررسی  روی طرح قوانین ومقررات موجوده وعیار سازی قوانین ومقررات به معیار های بین المللی
8.    ترتیب و تنظیم اسناد تقنینی دردوسیه های مربوطه با سیستم فایلنگ به منظور حفظ و نگهداری آن دروقت ضرورت.
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
.......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o     حداقل بکلوریا به (فوق بکلوریا اداره عامه /لسانس حقوق وعلوم سیاسی) ترجیح  داده میشود.
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال سابقه کاری مرتبط بوظیفه.
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره موضوعات حقوقی

بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 7/7/1397 الی 18/7/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور دانلود نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به این  ایمیل ادرس ها (hr.moci2018@gmail.com/csc.moco@iarcsc.gov.af ) همزمان  ارسال نماید در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند صرف میتوانند در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت قابل تذکراست ان عده کاندیدان محترم که در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند نمبر تشخصیه مالیه دهی شان قابل قبول نمیباشد بلکه فورم مالیه دهی خویش را ارائه نموده و مطابق ماده (62) قانون کار معاش کارمندانیکه در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه مینمایند مطابق معاشات بست های دولتی می باشد درصورتیکه معاش شان از 5000افغانی کمترباشد و مطابق معاشات بست های دولتی نباشد اسناد شان پذیرفته نخواهند شد .

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.