مدیر عمومی خدمات تحارتی و نمایندگی های خارجی

عنوان وظیفه:              مدیر عمومی خدمات تحارتی و نمایندگی های خارجی
وزارت و یا اداره:         صنعت وتجارت
موقعیت:                     کابل
بخش:                        ریاست تحلیل و انکشاف تجارت                                      
بست:                        (4)
گزارش به:                 رئیس تحلیل و انکشاف تجارت
گزارش از:                 مدیر خدمات تجارتی و نماینده گی های خارجی و مدیر ارتباط با نمایندگی های خارجی
کود:                         026 -10-90- 25      
.............................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  تطبیق ازبرقراری ارتباطات غرض جلب و جذب سرمایه گزاری خارجی دربخش های مختلف توسط آتشه های تجارتی و عندالزوم انعقاد قراردادهای جهانی تجارتی با کشورها
.............................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده.
2.    تعمیل احکام واوامرمقام وزارت ازطریق دفاتر مربوط به آتشه های تجارتی مقیم درخارج ازکشور به منظور اجراات به موقع امور.
3.    تهیه معلومات ضروری از اجراات اتشه ها   به تحلیل و انکشاف تجارت غرض آگاهی و اجراات بعدی.
4.    تطبیق و رشد یک سیستم اجراات برای آتشه های تجارتی  .
5.     ارائه نظریات لازم به رئیس تحلیل و انکشاف تجارت  جهت تعین وانتخاب آتشه های تجارتی .
6.    اجراات منحیث کارمند ارتباطی دررابطه  به کار های آتشه های تجارتی درخارج از کشور.
7.    ارائه راپور، گزارشات ، احصائیه ها وسایر انکشافاتی که ازآتشه ها توصل میورزد به رئیس ومقام وزارت .
8.     حصول اطمینان از جلب و جذب سرمایه گزاری خارجی دربخش های مختلف توسط آتشه های تجارتی.
9.    مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش موثرانها و اجرای وظایف مطابق معیارهای مورد نیاز.
10.    اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات ، اهداف وزارت تجارت وصنایع و خط مشی اداره سپرده میشود.
.............................................................................................................................................................
تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و ضمیمه (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1-   حد اقل درجه تحصيل :بکلوریا به لیسانس حقوق ویا اقتصاد ارجحیت داده میشود
2-    تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ):
    یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3-    مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغيره...)
    قابلیت تطبیق  (پالیسی) های مربوط ادارۀ .
    مهارت های مسلکی و مدیریتی
     بلدیت به برنامه هاي كمپيوتر (مرتبط به وظیفه )
    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و بلدیت به لسان انگلیسی.
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 7/7/1397 الی 18/7/1397 بطور انلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور دانلود نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به این  ایمیل ادرس ها (hr.moci2018@gmail.com/csc.moco@iarcsc.gov.af ) همزمان  ارسال نماید در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها اموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
انعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند صرف میتوانند در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت قابل تذکراست ان عده کاندیدان محترم که در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند نمبر تشخصیه مالیه دهی شان قابل قبول نمیباشد بلکه فورم مالیه دهی خویش را ارائه نموده و مطابق ماده (62) قانون کار معاش کارمندانیکه در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه مینمایند مطابق معاشات بست های دولتی می باشد درصورتیکه معاش شان از 5000افغانی کمترباشد و مطابق معاشات بست های دولتی نباشد اسناد شان پذیرفته نخواهند شد .

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.