آمریت معلومات و اطلاع دهی

عنوان وظیفه:             آمریت معلومات و اطلاع دهی
  بست:                     (3)
وزارت / اداره:           وزارت تجارت وصنایع
بخش مربوطه:           ریاست سازمان تجارت جهانی
تعداد بست:               1
موقعیت:                  کابل
تاریخ اعلان:           21/07/1397

تاریخ ختم:              05/08/1397


پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود.
هدف برنامه (CBR)
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
هدف وظیفه :
مدیریت و نظارت از امور مربوط به اطلاع دهی از تغییرات و تعدیلات در قوانین، پالیسی ها و تعهدات افغانستان در قبال سازمان تجارت جهانی.
مسؤلیت های وظیفوی:
1-    طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت.
2-    حصول اطمینان از تطبیق اصول سازمان تجارت جهانی و تعهدات افغانستان در سکتور های مروبوطه ملی و اطلاع دهی به سازمان مربوطه.
3-    تامین ارتباط کاری نزدیک با مراکز اطلاع دهی در وزارت ها و نهاد های ذیدخل غرض جمع اوری معلومات در خصوص تدوین و یا تعدیل قوانین، پالیسی ها ، مقرره ها و موارد تاثیر گذار بالائی تجارت بین المللی و اطلاع دهی آنها به سازمان تجارت جهانی.
4-    تامین ارتباط با سکتور های دولتی و خصوصی غرض جمع آوری و توحید نظریات ایشان در خصوص پالیسی ها ، قوانین و مقررات تاثیر گذار بالای سازمان تجارت جهانی و اطلاع آن به سازمان تجارت جهانی.  
5-    تامین ارتباط و همآهنگی با تاجران ملی، هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های اجتماعی مدنی، اهل خبره و ماهرین غرض ازدیاد هماهنگی دولت و سکتور خصوصی و اشتراک آنها در تطبیق اصل شفافیت و مکلفیت اطلاع دهی به اساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات افغانستان در آن سازمان.
6-    تهیه و ارایه معلومات برای مراکز اطلاع دهی با در نظر داشت اصل شفافیت جهت اگاهی عامه پیرامون تطبیق موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات افغانستان در این خصوص.
7-    حصول اطمینان از دریافت و ارایه جدید ترین معلومات، تغییرات و نظریات کشور های عضوی سازمان تجارت جهانی  به سکتور خصوصی و نهاد های ذیدخل ملی.
8-    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
9-    ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
10-    انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
11-    اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف وزارت تجارت وصنایع و خط مشی اداره سپرده میشود.

مکلفیت گزارش دهی :
آمر معلومات و اطلاع دهی به رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) گزارش میدهد.

نتایج متوقع :

الی مدت دوماه بعد از تقرر کارمند باید پلان کار مفصل ومقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسولیت ها/مکلفیت هالایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.    حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اقتصاد زراعتی ،حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت، مدیریت بازاریابی، مدیریت عمومی و تجارت (Commerce) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2.    داشتن 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3.    تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4.    مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط .
بدینوسیله به اطلاع عموم علاقمنددان کار در وزارت صنعت وتجارت رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR ودریافت کدر های بهتر ومسلکی به تعداد یک بست رتبه سوم آمریت معلومات و اطلاع دهی ریاست عمومی تجارت بین المللی از طریق پروسهء CBR به معرض اعلان از تاریخ 1397/07/21 الی 1397/08/05 گذاشته میشود.
متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی  را از آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت اخذ بعداز خانه پری وضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به آمریت استخدادم تسلیم نمایند درصورت ضرورت به تیلفون شمارهء 0202502351 داخل تماس شده حل مطلب نمایند.
قابل تذکر است اعلان بست متذکره را از طریق سایت اطلاع رسانی (ACBAR)، jobs.gov.af و www.moci.gov.af وسایت سایت های معتبر کشور به اعلان رقابت آزاد گذاشته شده علاقمندان میتوانند به صورت آنلاین فورم متذکره را اخذ وبعداز خانه پری ضم اسناد خویش به طور هاردکاپی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت صنعت وتجارت مراجعه نموده تسلیم نمایند.
بخاطر دریافت فورم CBR اینجا کلیک کنید.