کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:                کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر
وزارت ویا اداره:           تجارت وصنایع
موقعیت:                      کابل
بخش:                        ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط
بست:                        (4)
گزارش دهی به:          رئیس تنظیم و انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط / ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی
کود :                       045-05-90-25
.........................................................................................................................................................
هدف وظیفه: طرح ، انکشاف ، انسجام وایجاد هماهنگی در امور مقررات ، پالیسی ها استراتیژی ها و رهنمود های مختلف غرض انسجام ، انکشاف و بهبود متداوم سکتور سنگ مرمر.
.........................................................................................................................................................
مسولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری سکتور سنگ  مرمر در مطابقت با پلان عمومی بمنظور نیل به اهداف تعین شده ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط
2.    نظارت از تطبیق پروگرام ها وفعالیت های سکتور سنگ  مرمر با در نظر داشت حمایت از پالیسی سرمایه گزاری غرض انسجام ، انکشاف و بهبود متداوم سکتور سنگ  مرمر  
3.    شاناسائی و شامل ساختن اولویت های سکتور سنگ  مرمر در پروژه های کوتاه مدت، قصیرالمدت وطویلامدت و تامین وجوع مالی جهت تطبیق آنها.
4.    نظارت از پیشرفت های تطبیق پلان های فعالیت بشمول شناسائی چالش ها و مشکلات اساسی سکتور سنگ  مرمر و ارائه راه های حل
5.    همکاری با سکرتریت تشبثات کوچک ومتوسط (آمریت انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط) در ترتیب آجندا برای جلسات گروپ های کاری و ارسال مکاتیب و سایر اسناد مربوطه به اعضای گروپ کاری سکتور قالین
6.    همکاری همراه سکرتریت تشبثات کوچک ومتوسط (آمریت انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط) در مورد ترتیب یاداشت و جلسات به زبانهای دری و انگلیسی و ارسال آنها به اعضای گروپ های کاری.
7.    اشتراک در سروی های متعلق به تشبثات کوچک و متوسط و همچنان انکشاف سکتور خصوصی جهت جمع آوری اطلاعات پیرامون موانع و چالشهای سد راه سکتور سنگ  مرمر در افغانستان
8.    هماهنگی تطبیق پلانها و فعالیت های انکشاف سکتور خصوصی و تشبثات کوچک و متوسط.
9.    طرح پیشنهادات برای رشد و پیشرفت تشبثات کوچک و متوسط.
10.    گزارشدهی دقیق و به موقع از فعالیت های پیشرفته به رئیس تنظیم وانکشاف تشبثات کوچک ومتوسط و رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی.
11.    همکاری با تمام شعبات مربوطه در عرصۀ پلان گذاری و طرح پالیسی های جدید.
12.    مشورت دهی به رئیس تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط و ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی  در مورد پلان های کاری، پالیسی ها، ارزیابی و پلان های تطبیقاتی اداره
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک و متوسط و ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی
.........................................................................................................................................................تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7 و 8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل: حد اقل لیسانس در بخش اداره وتجارت ، اقتصاد ویا معادل آن.
2.    تجارب لازمه: داشتن 3 سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه.
3.    مهارت های دیگر: کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره.
آشنائی با تکنالوژی معلوماتی جدید وتوانائی استفاده از برنامه های آفیس ، اکسس و لسان انگلیسی حتمی میباشد.
توانائی رهنمائی ، کنترول و قابلیت تطبیق خط مشی پالیسی تشبثات کوچک ومتوسط.

به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم کار، مبتنی بر اصل شایسته سالاری وزارت صنعت وتجارت به تعداد (3)بست رتبه چهارم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
1-کارشناس تحلیل سکتور معادن ریاست عمومی سکتور خصوصی به تعداد دو بست .
2-کارشناس در امور سکتور سنگ مرمر ریاست عمومی سکتور خصوصی .
بناً متاقضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 1397/07/26 الی 1397/08/10 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت ،سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ ودانلود نموده بعد از خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس
 ارسال نمایند.hr.moci2018@gmail.com

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.