کارشناس تحلیل سکتور معادن(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:              کارشناس تحلیل سکتور معادن
وزارت و یا اداره:         صنعت وتجارت
موقعیت:                    کابل
ریاست:                     مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری
بست:                       (4)   دو بست
گزارش دهی به:        آمر تحلیل سکتور های سرمایه گذاری
گزارشگیری از:        ندارد
کود:                      (25-90-12-030-031)
هدف وظیفه:            دیزاین و به راه انداختن تحقیقات در سکتور معادن بادرنظرداشت فرصت های سرمایه گذاری جهت شناسایی و معرفی آن.  
............................................................................................................................................
شرح وظایف:
۱. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار بخش مربوطه درمطابقت به پلان کاری آمریت جهت حصول اهداف پلان مطروحه.
۲. جمع آوری ارقام و معلومات ابتدایی و ثانوی در بخش معادن از مراجع ذیربط بمنظور غنی سازی تحقیق.  
۳. انجام تحقیقات عملی بمنظور شناسایی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در بخش معادن.
۴. ترتیب پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل معلومات جمع آوری شده غرض تفسیر فرصت های سرمایه گذاری در سکتور معادن.
۵. ترتیب و ارائه معلومات به روز و دقیق در رابطه به سکتور معادن برای ویب سایت، ریاست مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری و سایر مراجع ذیربط جهت آگاهی دهی.  
۶. همکاری در قسمت طرح و محتوای راهنمای سرمایه گذاری جهت بلند بردن کیفیت آن.
۷. ارائه مشوره های سودمند به سرمایه گذاران که علاقه مند سرمایه گذاری در سکتور معادن میباشند بمنظور شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه.  
۸. استحکام روابط با نهاد های ذیربط و متشبثین سکتور معادن در سراسر کشور بمنظور پیشبرد بهتر امور.  
۹. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به آمریت تحلیل سکتور های سرمایه گذاری جهت آگاهی از اجراات بخش.
۱۰. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.
...........................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
۱. درجه تحصیل:
o    لیسانس اقتصاد، احصائیه، اداره تجارت و تجارت  (Commerce)و بدرجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود.  

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
o    یکسال تجربه کاری مرتبط بوظیفه

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o    داشتن مهارت های پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، احصائیه، راپور نویسی  و استفاده از پروگرام های (آفیس) کمپیوتر و انترنت و پروگرام های اقتصاد سنجی (econometric) مانند EViews, STATA, RATS.
به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم کار، مبتنی بر اصل شایسته سالاری وزارت صنعت وتجارت به تعداد (3)بست رتبه چهارم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
1-کارشناس تحلیل سکتور معادن ریاست عمومی سکتور خصوصی به تعداد دو بست .
2-کارشناس در امور سکتور سنگ مرمر ریاست عمومی سکتور خصوصی .
بناً متاقضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 1397/07/26 الی 1397/08/10 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت ،سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ ودانلود نموده بعد از خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس
 ، ارسال نمایند.hr.moci2018@gmail.com

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.