عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها

عنوان وظیفه :                  عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها
 وزارت یا اداره:               صنعت وتجارت
موقعیت:                         کابل
بخش:                            ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان
بست:                            (4)
تعداد بست:                     (1)
گزارشدهی به:                 آمرارتباط با تمویل کننده گان
گزارشگیری از:              ندارد
کود:                             25-90-02-029الی 25-90-02-030
........................................................................................................................................
هدف وظیفه: همکاری درتنظیم و انسجام امورتامین همآهنگی ارتباط با دونرها/تمویل کننده گان جهت عقد قرار داد ها.
........................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره
2.    ایجاد زمینه همآهنگی وارتباط با دونرها/تمویل کننده گان به منظور جمع آوری معلومات پیرامون موضوعاتی قابل بحث.
3.    سهمگیری در ایجاد مکانیزم و پروسیجر مؤثر با دونر ها به منظور جلوگیری از بی نظمی و  انسجام ارتباط با دونر ها.
4.    فهرست،ایجاد و درج تمام پروتوکول  با ارگان های ملی و بین المللی در دیتابیس  به منظور ارائه معلومات به موقع دروقت ضرورت.
5.    مشارکت درتدویروتنظیم مجالس منظم ربع وار بمنظور اطلاع رسانی وآگاهی دهی  بادونرها/تمویل کننده گان غرض  جلب حمایت مالی و تخنیکی.
6.    سهمگیری در طی مراحل و پی گیری موضوعات مطرح بحث با دونرها غرض حصول همکاری های ایشان در زمینه.
7.    ترتیب و تنظیم دوسیه های مربوطه به منظور حفظ و نگهداری اسناد.
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
.......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o    حداقل فوق بکلوریا اداره عامه به (لسانس انجنیری/اقتصاد) ترجیح  داده میشود
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
 

وزارت تجارت وصنایع مصمم است تا به  تعداد 3 بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت آزاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد.
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 24/9/1397 الی 5/10/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) و سایت اکبر اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می باشد  
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.