عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی

عنوان وظیفه :                   عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی
 و زارت یا اداره:               صنعت وتجارت
موقعیت:                           کابل
بخش:                              ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان
بست:                              (4)
گزارشدهی به:                  آمر طرح وتطبیق پروژه های انکشافی
گزارشگیری از:                ندارد
کود:                               25-90-02-023
........................................................................................................................................
هدف وظیفه: تنظیم امور وهمکاری درنظارت وارزیابی ازتطبیق ،طرح و دیزاین پروژهای انکشافی  وزارت تجارت وصنایع .
........................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره
2.    سهم گیری فعال در طرح پروژه های انکشافی جهت طی مراحل و  ارائه آن به مراجع تطبیقی.
3.    ارایه مشوره درطرح ودیزاین پلانهای انکشافی و ارزیابی موثریت و کارائی پروژه های انکشافی با درنظرداشت منفعت اقتصادی و اجتماعی آن.
4.    سهم گیری و همکاری با مسول بخش مربوطه درتحریر پروپوزلها جهت طی مراحل و تصویب  پروژه های انکشافی.
5.    ترتیب و جمع آوری اسناد ارائه آن به مسول بخش جهت آگاه نمودن تمویل کنندگان (دونران) از پروژه های انکشافی .   
6.    جمع آوریی، تهیه و ترتیب اسناد پروژه ها جهت طی مراحل بعدی آن.
7.    جمع بندی اسناد جهت بررسی، مطالعه و تجزیه پروژه ها قبل از آغاز.
8.    ایجاد سیستم فایلنگ منظم دوسیه های مربوطه به منظور حفظ و نگهداری اسناد.
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
.......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o     حداقل بکلوریا به (فوق بکلوریا اداره عامه /لسانس اقتصاد) ترجیح  داده میشود.
 
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
 

وزارت تجارت وصنایع مصمم است تا به  تعداد 3 بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت آزاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد.
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 24/9/1397 الی 5/10/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) و سایت اکبر اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می باشد  
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.