عضومسلکی نظارت وارزیابی

عنوان وظیفه :                               عضومسلکی نظارت وارزیابی
 وزارت یا اداره:                            صنعت وتجارت
موقعیت:                                      کابل
بخش:                                         ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان
بست:                                         (4)
تعدادبست:                                   (1)
گزارشدهی به:                              آمرنظارت وارزیابی
گزارشگیری از:                            ندارد
کود:                                           25-90-02-019الی25-90-02-020
........................................................................................................................................
هدف وظیفه:همکاری درپروسه نظارت وارزیابی ازپلانهای  تطبیقی (پلان های انکشافی داخلی وخارجی ) وزارت غرض تحقق اهداف استراتیژیک تجارت وصنایع .
........................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    طرح وترتیب پلان کاری نظارتی بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی ریاست جهت انسجام بهتر امور.
2.    همکاری با آمربخش درنظارت ازطرح و دیزاین پروژه های انکشافی  به منظور تطبیق موثر پروژه ها.
3.    آمادگی وحصول اطمینان ازتطبیق پالیسی ها و استراتیژی های پروژه های انکشافی در مطابقت با پلان پیشنهادی.
4.     ایجاد هماهنگی  بین فعالیت های پروژه ها جهت انسجام بهتر امور
5.    اخذ چک لست نظارتی از تطبیق پلان ها به منظور نظارت وارزیابی بموقع ادارات مربوطه .
6.     تطبیق پلان ها مطابق قانون، مقرره ولایحه وضع شده ازطرف وزارت بمنظور اجراأت بموقع آن.
7.    مطالعه،تحلیل وارزیابی از امور پلانهای تطبیقی   بمنظورحصول اطمینان از تطبیق بموقع آن .
8.    مراقبت از تطبيق پلان ها با در نظر داشت شرایط قرارداد و مشخصات تثبیت شده در جریان کار.
9.    شناسائی مشکلات، موانع و چالش های عدم تطبیق پلان های طرح شده و ارائه نظریات جهت راه حل آن برای بهبود امور.
10.    سهمگیری فعال درطرح رهنمود ها و ارائه پيشنهادات معقول جهت بهبود بخش سيستم نظارتي.
11.    ترتیب گزارشات مفصل نظارت و ارزیابی به سطح مرکز و ولایات و ارائه آن به آمر بخش مربوطه جهت بررسی و اجراأت بعدی..
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
.......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o     حداقل بکلوریا به (فوق بکلوریا اداره عامه لسانس اقتصاد) ترجیح  داده میشود.
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
 

وزارت تجارت وصنایع مصمم است تا به  تعداد 3 بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت آزاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد.
بناء به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 24/9/1397 الی 5/10/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را ازسایت وزارت تجارت وصنایع(http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ,سایت  (  www.csjobs.gov.af) و سایت اکبر اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طور آنلاین خانه پری نموده و طی یک فولدر جداگانه به ایمل ادرس ذیل (hr.moci2018@gmail.com ) ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شماره های0202202351  و 0748101909 تماس حاصل نمائید.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح که تاریخ صدور آن از 6 ماه بیشتر نباشد ضم فورم خویش نموده و طی فولدرجدا گانه  به ایمل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده و فورم مالیه دهی (TIN) نمبر خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمل ادرس فوق طی فولدر جداگانه ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمائیم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه های اموزشی, تصدیق نامه های ورکشاپ ،تصدیق نامهء سیمینارهای کوتاه مدت و اسناد غیر مرتبط جدا خوداری ورزیده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود .
نوت : انعده متقاضیان که سند ماستری را در رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته می باشد  
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.