کارمند خدماتی

عنوان وظیفه :                کارمند خدماتی                    
موقعیت:                       کابل
وزارت و یا اداره:           وزارت صنعت و تجارت        
ریاست:                       پروژه صنایع خلاق
گزارشدهی به:               مسول اداری و مالی
گزارشگیری از:     
تعداد بست ها :              1 بست
تاریخ ختم اعلان:           16  دلو 1397

تاریخ ختم:                   07 دلو 1397


هدف وظیفه:  حفظ و مراقبت از اجناس، وسایل، سائر ملحقات شعبه مربوط پاکی و صفایی دفاتر مربوطه
 مسئولیت های وظیفوی:
o    پاکی و صفایی دفتر مربوطه جهت ایجاد محیط کاری پاک و سالم به کارمندان؛
o    اخذ اجناس مورد ضرورت دفتر از تحویلخانه بعد از طی مراحل؛
o    حفظ ، مراقبت از اجناس، وسايل دفاتر مربوطه  (ميز ،چوكي ،موبل و فرنيچر ،كمپيوتر ،تلويزيون ،پرنتر ، ماشين ،فوتوكاپي و سائراجناس شعبه مربوط)؛
o    اعاده اجناس مستعمل و غیر قابل استفاده به تحویلخانه بعد از طی مراحل؛
o    آماده ساختن چای و غیره امور مراجعین متفرقه و یا جلسات رسمی؛
o    نگهداری و مراقبت درست از اموال و اجناس دفتر جهت استفاده موثر از آن؛
o    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.    

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
داشتن توانائی ابتدائی در خواندن و نواشتن و تسلط بر زبان های دری و پشتو
واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ریاست منابع بشری و یا ایمیل آدرس ذیل بفرستند
Info.creativeindustries@gmail.com