آمریت موافقت نامه های تجارتی دو جانبه

عنوان وظیفه:                آمریت موافقت نامه های تجارتی دو جانبه
پست:                         (3)
وزارت یا اداره:              وزارت صنعت و تجارت
موقعیت پست:                کابل (مرکز)
بخش مربوطه:              ریاست موافقت نامه های تجارت و ترانزیت بین المللی
تعداد پست:                   یک بست
گزارشده به :                 رئیس موافقت نامه های تجارت بین المللی
گزارش گیراز:               کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کود بست:                      10-90-25-008
تاریخ اعلان:                  1397/10/24      

تاریخ ختم:                    1397/11/08        

   هدف وظیفه : نظارت از تطبیق موافقتنامه های منطقوی دوجانبه تجارتی غرض حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و خارجی.    
صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:
1.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف متوقعه.
2. ارایه مشوره های تخنیکی به بخش مربوطه در رابطه به موافقتنامه های دوجانبه.
3. تنظیم امور اشتراک وزارت در سیمینارها و کنفرانسهای منعقده درمورد موافقتنامه های دوجانیه جهت تسهیل امور.
4. انجام امور در کمیته های موافقتنامه های دوجانبه در داخل و خارج وزارت باالاثر تقاضای جهت تسریع امور.
5. تهیه اوراق پالیسی وزارت جهت ایجاد و راه اندازی تجارت و بهره گیری از اشتراک افغانستان و همچنان چگونگی فعالیت و استقامت دادن فعالیت      های افغانستان به نحو مطلوب در موافقتنامه های دوجانبه.
6. ترتیب و تجدید اوراق پالیسی موافقتنامه های چند جانبه بعد از هر شش ماه به منظور بالا بردن منافع افغانستان در موافقتنامه های موجوده.
7. ارزیابی و تهیه اوراق بالاثر تقاضای رئیس موافقتنامه تجارت بین المللی در رابطه به موافقتنامه های دو جانبه غرض ارائه به مقامات.
8. اشتراک به حیث منشی و تنظیم کننده جلسات کمیسیون های اقتصادی، تجارتی و عقد موافقتنامه ها و ارائه اسناد لازم درجلسات متذکره و تعقیب نتائیج آن به منظور اخبار به مراجع مربوط.
9. کنترول از صورت تهیه، حفظ و نگهداری معلومات روزمره از سهمگیری وزارت در موافقتنامه های دوجانبه ترجمه اسناد موافقتنامه های دوجانبه و سایر اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از اجراات صورت گرفته.
10. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه به مراجع ذیربط جهت تحقق اهداف.
12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قانون و مقررات به وی سپرده میشود.
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
حداقل درجه تحصیل:
    داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، علوم سیاسی، اداره و تجارت، اقتصاد، روابط بین الملل، دیپلوماسی، مدیریت ارتباطات، اقتصاد سیاسی، پالیسی اداره عامه، روابط عامه، حقوق تجارت، حقوق عامه و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
    داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور روابط عامه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست.
    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.