درایور

عنوان وظیفه :                درایور                        
موقعیت:                       کابل
وزارت و یا اداره:           وزارت صنعت  تجارت             
ریاست:                        پروژه صنایع خلاق
گزارشدهی به:               مسول اداری و مالی پروژه صنایع خلاق
گزارشگیری از:    
تعداد بست ها:               2 بست
تاریخ نشر اعلان:           09/11/1397

تاریخ ختم اعلان:            29/11/1397

هدف وظیفه: اجرای فعالیت های مختلف مربوط به انتقال کارکنان در موترها، و فعال بودن وسایط نقلیه.
مسئولیت های وظیفوی:
o    پیروی از مقررات مشخصه راه های تنظیم شده و استفاده از موتر بگونه مصؤن و مؤثر آن.
o    سنجش و محاسبه کتابچه گردش سیر و گردش وسایط مربوطه
o    معاینه داخل و بیرون وسایط در آغاز هر نوبت کاری غرض فعال بودن چراغ ها، اشاره، چراغ های بریک، چراغ های داخل وسایط ، کولر و بخاری، چراغ های اختیاریه، عقب نما، تیر ها، شیشه پاکن ها و غیره
o    جواب گو به تقاضاها،انتقال کارکنان از طرف اداره جهت برداشتن و رساندن خارج از تقسیم اوقات
o    مطلع ساختن آمر مستقیم از عارضه، تبدیلی مبلایل و فعالیت وسایط نقلیه عندالموقع
o    همکاری با مسافرین در بالا شدن و پائین شدن از وسایط؛ بالا کردن و پائین کردن لوازم و سامان آلات، فرستادن و اخذ از سیستم مخابره
o    نظارت از عبور و مرور و سایط و وضعیت هوا و اطلاع دهی از مشکلات متوقعه
o    حصول اطمینان از صفایی داخل و بیرون وسایط و موجودیت روغنیات مورد ضرورت
o    نظارت از وضعیت وسایط و در صورت عدم فعال بودن و یا تخریب پرزه جات، ارایه آن در فورم اصطحلاک و تسلیمی آن به خزانه دار
o    خانه پری فورم سفر بعد ار هر نوبت شامل شماره دریور، نمبر پلیت موتر، تعداد مسافرین، مدت زمان انتقال، مایلج، مقدار کرایه ، مسیر و غیره
o    برخورد دوستانه و مؤدبانه با مهمانان، مشتریان و سایر اشخاص
o    رعایت قوانین ترافیکی، محافظت و نگهداری اسناد وسایط مربوطه
o    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.    

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل (نیاز به تحصیلات رسمی نمیباشد)  داشتن لایسنز درایوری حتمی و ضروری میباشد.
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    توانایی کامیاب شدن از امتحان فزیکی از طرف خدمات ملکی افغانستان و تکمیلی مؤفق مراحل معاینات در مقابل مشروبات الکولی و مواد مخدر، حاضر بودن در انعطاف پذیری اوقات کاری
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
داشتن توانائی ابتدائی در خواندن و نواشتن و تسلط بر زبان های دری و پشتو
واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ریاست منابع بشری و یا ایمیل آدرس ذیل بفرستند
Info.creativeindustries@gmail.com