متخصص حفظ و مراقبت پارک های صنعتی

لایحه وظایف
عنوان وظیفه : متخصص حفظ و مراقبت پارک های صنعتی    
وزارت: صنعت و تجارت  
موقعیت:  کابل
بخش: مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا
بست: (۳)
گزارشدهی به : رئیس حفظ و مراقبت و رئیس عمومی پارک های صنعتی  
گزارشدهی از : کارمندان حفظ و مراقبت مرکز و ولایات   

هدف وظیفه: حفظ و مراقبت تاسیسات زیر بنایی پارک های صنعتی، برآورد احجام کاری، طی مراحل امور مالی و تدارکاتی، نظارت از تطبیق پروژه های حفظ و مراقبت و ارایه گزارش به رئیس حفظ و مراقبت پارک های صنعتی   

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    تهیه و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت به پلان های عمومی، استراتیژی و پالیسی اداره، جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2.    مدیریت و نظارت ازطرح و دیزاین نقشه های مهندسی، تخنیکی و اجرای پلانهای تعمیراتی انکشافی ریاست عمومی پارک های صنعتی .
3.    نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های حفظ و مراقبت پارک های صنعتی که توسط قرار داد ها اجرا می شود مطابق برآورد قبلی با در نظر داشت کیفیت کاری
4.    حصول اطمینان از پیشبینی و برآورد مواد ساختمانی و تجهیزات برای سیستم های برق رسانی، آبرسانی، کانالیزسیون، سیستم تهویه و تسخین و بخشهای ساختمانی.
5.    تامین ارتباط و هماهنگی با ارگانهای امنیتی و اتخاذ تدابیر جهت تامین امنیت تاسیسات مربوطه ریاست عمومی پارک های صنعتی در مرکز و ولایات
6.    حصول اطمینان از حفظ و مراقبت سیستم های موجوده تخنیکی در بخش های تهویه و تسخین، کانالیزیسون و سیستم تصفیه فاضلاب تعمیرات، ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم های آب رسانی برق، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی و پاک کاری عموم ساختمانها.
7.    مدیریت تأمین استندرد حفظ الصحه محیط کاری ، تخنیک ایمنی و مصئونیت و انظباط کاری.
8.    حصول اطمینان درتهیه و ترتیب پلان ها جهت ترمیم، رنگمالی، رفع عوارض تخنیکی فابریکات، ساختمان های شرکت ها و ساحات مربوط  پارک های صنعتی
9.    حصول اطمینان از تزیین ساحات سبز و مراقبت از اشجار و سیستم های آبیاری باغچه ها و باغ های اطراف شرکت های تولیدی واقع پارک های صنعتی
10.    مدیریت از روند مراقبت و تنظیم مراحل و تطبیق ادویه پاشی اشجار و گلهای موسمی ساحات مختلف در هماهنگی
با متخصصین وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری و ریاست محیط زیست.
11.    تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی و تعقیب طی مراحل آن.
12.    ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای رئیس حفظ و مراقبت به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت های پروژه های حفظ و مراقبت پارک های صنعتی و دست آورد های بخش های مربوطه.
13.    حصول اطمینان از مدیریت سالم، وظایف و مسولیت ها و اجراآت به موقع و بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
14.    سفر به ولایات به منظور ارزیابی تعیین مصارف پروژه های زیر بنایی پارک های صنعتی در ربع چهارم هر سال مالی
15.    ارزیابی تعیین مصارف پروژه حفظ و مراقبت پارک های صنعتی، ارسال آن به ریاست مالی و اداری و طی مراحل آن به ولایات
16.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) ، (8) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
o    حد اقل لیسانس در رشته های:  انجنیری ساختمانی، انجنیری برق، آبرسانی و محیط زیست (به حایز سند ماستری و دوکتورا) ترجیح  داده می شود
.2تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
o    مهارتهای کامپیوترMS آفیس،  Civil 3D, Ms. Project, Auto Cad 2019
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.
 

وزارت صنعت وتجارت مصمم است تا 6 بست خالی پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا را از طریق رقابت آزاد در سیستم NTA به اعلان بسپارد
علاقمندان میتوانند سر از تاریخ 1398/02/02 الی 06/02/1398 خلص سوانح (سی وی) خویش را به ایمیل آدرس ipgd.moci@gmail.com ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شمارهء ذیل 0787204600 به تماس شوید.