متخصص هماهنگی با دونر

لایحه وظایف
عنوان وظیفه :متخصص هماهنگی با دونر
وزارت و یا اداره:   صنعت و تجارت
موقعیت:   کابل
بخش:  پروژه مصارف امور عملیاتی آیسا
بست: (۳)
گزارشدهی به:  رئیس عمومی پارک های صنعتی
گزارشگیری از: ندارد

هدف وظیفه: هماهنگی وظایف ریاست عمومی پارک های صنعتی با دونر ها و سازمان های ملی و بین المللی به جهت انجام به موقع و بهتر امور ریاست مربوطه در قسمت انسجام امور با نهاد های فوق الذکر

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان ملاقات های ریاست عمومی پارک های صنعتی با ادارات دولتی، سکتور خصوصی و مجامع بین المللی در قسمت تطبیق پروژه های با هماهنگی ادارات ذیربط و به کمک نهادی متذکره تطبیق می شود.
2.    ترتیب صورت جلسه های ریاست عمومی پارک های صنعتی با نهاد های ذیدخل و هماهنگی در طی مراحل اسناد پروژه ها تحت کار و آینده
3.    تعقیب و پیگیری اجرای فیصله ها و تصامیم اتخاد شده با ملاقات های صورت گرفته و ارایه گزارش از پیشرفت کار به رئیس عمومی پارک های صنعتی
4.    تامین ارتباطات با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به منظور پخش و نشر موضوعات جلسه های که به سطح مقام وزارت تدویر می گردد
5.    انسجام امور ارتباطات وزارت با مطبوعات، دونر ها، سکتور خصوصی، وزارت ها و ادارات مستقل دولتی با هماهنگی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و مرکز رسانه های حکومت .
6.    هماهنگی سفر های ولایتی رئیس عمومی پارک های صنعتی و معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع به همکاری مسئول فرهنگی و تشریفات وزارت
7.    تعقیب موضوعات پخش اطلاعیه های ریاست عمومی پارک های صنعتی و طی مراحل اسناد مورد ضرورت جهت نشر به موقع و نظارت از شیوه  به همکاری مسول تدارکاتی پروژه
8.    فراهم آوري تسهيلات ملاقات های رسمی خارجی وزير رئیس عمومی پارک های صنعتی و معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع جهت تامين روابط ديپلوماتيک.  
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    حد اقل لیسانس اداره عامه، اداره تجارت و اقتصاد (به حایز سند ماستری و دوکتورا )ترجیح  داده می شود.
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    مدت سه سال تجربه کاری مشابه و مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
o    تسلط کامل به لسان انگلیسی (داشتن سند تافل و آیلتس )
 

وزارت صنعت وتجارت مصمم است تا 6 بست خالی پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا را از طریق رقابت آزاد در سیستم NTA به اعلان بسپارد
علاقمندان میتوانند سر از تاریخ 1398/02/02 الی 06/02/1398 خلص سوانح (سی وی) خویش را به ایمیل آدرس ipgd.moci@gmail.com ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شمارهء ذیل 0787204600 به تماس شوید.