کارشناس حقوقی ریاست عمومی پارک های صنعتی

لایحه وظایف
عنوان وظیفه : کارشناس حقوقی ریاست عمومی پارک های صنعتی
 وزارت یا اداره:  صنعت و تجارت
موقعیت: کابل
بخش: پارک های صنعتی
بست: دو (۲)
گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی
گزارشگیری از: ندارد

هدف وظیفه: ارایه مشوره های سودمند حقوقی به رئیس عمومی پارک های صنعتی، رئیس حفظ و مراقبت و رئیس انکشاف پارک های صنعتی پیرامون موضوعات (طرح، تدوین و طی مراحل اسناد مقرراتی، امور مالی، تدارکاتی، عقد انواع قرار داد ها و سایر امور مربوطه به ریاست متذکره

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت جهت نیل به اهداف تعیین شده.
2.    ارایه مشوره های اصلاحی پیرامون بخش های اسناد مقرراتی، مالی، تدارکاتی، .
3.    رسیدگی و ارایه مشوره در قبال مسایل پیچیده مربوط به امور مالی و اداری مطابق پالیسی ها، قوانین و مقرره های مربوطه به مالی و اداری .
4.    ارایه مشوره در مورد ترتیب و تنظیم بودجه انکشافی پروژه آیسا به منظور غنامندی و شناسایی مشکلات آن به رئیس عمومی پارک های صنعتی  
5.    ارایه مشوره در طرح و ترتیب پروتوکول های همکاری با موسسات داخلی و خارجی در عرصه های  امور مالی و اداری به منظور عقد قرارداد و سایر امور مربوطه.
6.    اشتراک در جلسات ریاست عمومی و جلسات مربوطه به ریاست عمومی در معینیت جهت ارایه مشوره های موثر و کارا در عرصه های مختلف مالی و اداری.
7.    مسئولیت پذیری از صورت ارایه مشوره در قبال موضوعات شامل حسابات بودجوی و خریداری ها و تدارکات بزرگی که انجام می پذیرد تا ریاست عمومی و مقام وزارت به اطمینان کامل آن را تائید و امضا نماید.
8.    ارایه مشوره و سهم گیری فعالانه در تسوید، تدوین و طی مراحل اسناد مقرراتی ریاست عمومی پارک های صنعتی
9.    کمک و همکاری در جهت طرح پلان ها و بودجه های مالی سالانه در صورت لزوم دید ریاست عمومی پارک های صنعتی و تعقیب طی مراحل آن از طریق وزارت مالیه.
10.    فراهم اوری مشوره راهنمایی واضح و شفاف برای اداره وحصول اطمینان از توامیت کلیه پالیسی و معیارات خدمات و تدارکاتی مطابق پروسیجر های پذیرفته شده مالی و اداری و سایر قوانین و مقررات وضع شده.
11.    همکاری درابطه به اصلاحات اداری طرح وتحقق بودجه به اساس برنامه .
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف شخص وزیر مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و  (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o    حداقل لیسانس حقوق، اقتصاد و اداره عامه به (حایز سند ماستری و دکتورا) ترجیح داده می شود
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    پنج سال تجربه کاری مشابه و مرتبط به وظیفه.
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی راهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
o    مهارت های تحلیل و تجزیه، تحقیق، بررسی، اداره، پلان گذاری و افهام و تفهیم.
 

وزارت صنعت وتجارت مصمم است تا 6 بست خالی پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا را از طریق رقابت آزاد در سیستم NTA به اعلان بسپارد
علاقمندان میتوانند سر از تاریخ 1398/02/02 الی 06/02/1398 خلص سوانح (سی وی) خویش را به ایمیل آدرس ipgd.moci@gmail.com ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شمارهء ذیل 0787204600 به تماس شوید.