مسئول تدارکاتی پروژه

لایحه وظایف
عنوان وظیفه : مسئول تدارکاتی پروژه   
وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت  
موقعیت:  کابل
بخش: مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا
بست: (3)
گزارشدهی به : رئیس عمومی پارک های صنعتی
گزارشدهی از : کارمندان تحت اثر

هدف وظیفه: انسجام امورمربوط به فعاليت هاي تدارکاتی جهت اصلاح، تایيد، نرخگيري  و اعلان دوباره اجناس تداركاتي با هماهنگی آمریت تدارکات وزارت مطابق به قانون تداركات .

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعیین شده وزارت
2.    نظارت از ترتيب  و تنظيم فهرست جنسي اجناس تداركاتي مطابق نیاز مندی های ریاست عمومی پارک های صنعتی جهت تهیه اجناس مورد ضرورت از طریق آمریت تهیه و تدارکات وزارت  
3.    مراقبت، كنترول، بررسي و تایيد تمام اسناد داوطلبي جهت شفافیت پروسه تدارکاتی پروژه مصارف امور عملیاتی آیسا.
4.    ترتيب  رهنمود ها، طرزالعمل ها و تطبيق آن مطابق به قانون تداركات غرض انسجام بهتر امور پروژه آیسا.
5.    نظارت از اسناد و فورمه جات پروژه های تحت کار ریاست عمومی پارک های صنعتی جهت صحت بودن و ارسال آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت.
6.    حصول اطمينان از تطبيق قانون تداركات  به منظور حصول اطمینان از طی مراحل پروسه های تدارکاتی پروژه متذکره
7.    آگاهي وحصول اطمينان ازموجوديت بودجه براي تداركات اجناس شامل پروگرام تداركاتي ریاست عمومی پارک های صنعتی جهت تهیه اجناس مورد نیاز ریاست عمومی پارک های صنعتی.
8.    بررسي، اصلاح وتایيد اعلان تداركات اجناس واسناد نرخگيري غرض تدارک اجناس مورد نیاز و اعلانات ریاست عمومی پارک های صنعتی.
9.    ترتيب پيشنهادات كميته ارزيابي،هياتي خريداري وهيات معاينه براي تداركات اجناس که از طریق پروژه مصارف امور عملیاتی آیسا خریداری و یا طی مراحل می گردند.
10.    نظارت از بررسي مكاتيب داوطلبان برنده و داوطلبان ناموفق پروژه های مصارف امور عملیاتی يآسا جهت اعلان نتایج نهائی .
11.    نظارت از تماماً سیستم خریداری ( عمده و پرچون ) ووجه سردستی جهت شفافیت امور تدارکاتی پروژه های ریاست عمومی پارک های صنعتی که از طریق آمریت تهیه و تدارکات وزارت طی مراحل می شوند.
12.    هماهنگی به منظور گشايش ،بررسي وارزيابي آفرها غرض در یافت داوطلبان واجد شرایط پروژه های پارک های صنعتی.
13.    مدیریت کارمندان تحت اثر و اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست عمومی پارک های صنعتی مطابق قوانین، مقررات و اهداف پروژه ها سپرده می شود.
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
o     حد اقل لیسان در بخش اقتصاد، حقوق و یا اداره تجارت (به حایز سند ماستری و دوکتورا) ترجیح  داده می شود
.2تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.
o    آشنایی به لسان انگلیسی
 

وزارت صنعت وتجارت مصمم است تا 6 بست خالی پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا را از طریق رقابت آزاد در سیستم NTA به اعلان بسپارد
علاقمندان میتوانند سر از تاریخ 1398/02/02 الی 06/02/1398 خلص سوانح (سی وی) خویش را به ایمیل آدرس ipgd.moci@gmail.com ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شمارهء ذیل 0787204600 به تماس شوید.