سکرتر اجرائیوی مقام وزیر

عنوان وظیفه : سکرتر اجرائیوی مقام وزیر
 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت
موقعیت: کابل
بخش: ریاست دفتر
بست: (3)
گزارشدهی به:  رئیس دفتر
گزارشگیری از: مامور اجرائیه
کود: 25-90-01-002
........................................................................................................................................
هدف وظیفه: انسجام وتنظیم امور ملاقات، مجالس رسمی ، محافل یومیه سکرتریت مقام  وزارت تجارت وصنایع.
........................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
2.    تآ مین ارتباط تلیفونی و مخابروی مقام وزارتتجارت وصنایع با سایر ادارات جهت بهبود،سهولت واجراات کاری.
3.    حفظ و نگهداشت اسناد و اوراق مربوط به مقام وزارتتجارت وصنایع جهت استفاده بعدی .
4.    تنظیم ملاقات، مجالس رسمی و محافل مقام  در مطابقت با پلان مطروحه و تقسیم اوقات مرتبه.
5.    تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام  با تمام ادارات و مراجع مربوط جهت تامین ارتباط با ادارات و مراجع ذیربط.
6.    اخذ احکام و هدایات مقام  به منظور  ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی .
7.    اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام  غرض  طی مراحل بعدی آن.
8.    ترتیب اجندای جلسات کاری مقام  در مطابقت به هدایت و ارسال آن به مراجع داخلی و اعضای اشتراک کننده در جلسات به منظور آگاهی اشتراک کننده گان جلسات.
9.    اشتراک در جلسات کاری مقام  به منظور یادداشت از جریان جلسات و در صورت ضرورت تکثیر و ارسال آن به مراجع ذیربط.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    .حداقل بکلوریا وبه (فوق بکلوریا اداره عامه وبالاترازآن) ترجیح  داده میشود.
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
 

به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم و کارا مبتنی براصل شایسته سالاری وزارت صنعت وتجارت به تعداد 2 بست رتبه سوم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
1-سکرتر اجرائیوی مقام وزارت
2-آمریت اسناد وارتباط
بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1398 الی 31/02/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.