آمراسناد وارتباط

عنوان وظیفه : آمراسناد وارتباط
 و زارت یا اداره:  صنعت وتجارت
موقعیت: کابل
بخش: ریاست دفتر
بست: (3)
گزارشدهی به:  رئیس دفتر
گزارشگیری از:مدیر عمومی تحریرات ،اسنادوارتباط ومدیر عمومی آرشیف.
کود: 25-90-01-025
............................................................................................................................................
هدف وظیفه:اداره،نظارت و انسجام امور دفتر داري،احکام،فرامين،مصوبات، دستورالعمل ها، لوايح و مقررات نافذه جهت تامين ارتباطبين ادارات داخل وخارج ازوزارت .
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:

1.    ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده .
2.    حصول اطمینان از تطبیق پلان های کاری در  مطابقت با مقررات، پالیسی ها و اهداف وزارت.
3.    نظارت  از چگونگی اجراات کارکنان در امر تکثیر و ابلاغ احکام، قوانین و مصوبات شورای وزیران به مراجع مربوط بعد از ثبت در دفتر غرض آگاهی ادارات ذیربط.
4.    اشتراک در جلسات کاری ریاست دفتر مقام به منظور انعکاس فعالیت ها، مشکلات کاری و اخذ هدایات لازم در جهت دریافت راه حل های مناسب.
5.    آگاهی و اطمینان از اخذ مکاتیب خاص و محرم از مراجع مربوط عنوانی مقام  به منظور حفظ و نگهداری آن در دوسیه های مربوطه.
6.    تآمین ارتباط کاری با سایر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی به منظور انسجام بهتر امور.
7.    حصول اطمینان از ارسا ل و مرسول مکاتیب غرض اجرات بموقع آن.
8.    اتخاذ تصامیم به منظور ارائه  جواب به مکاتیب و نامه هایکه از سایر ادارات به آمریت اسناد، ارتباط وآرشیف مواصلت می ورزد وارسال ان به ارگانهای ذیربط ومسول.
9.    مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    .حداقل فوق بکلوریااداره عامه به(لیسانس ژورنالیزم/حقوق /اقتصاد)ترجیح  داده میشود.
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن دو سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
 

به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم و کارا مبتنی براصل شایسته سالاری وزارت صنعت وتجارت به تعداد 2 بست رتبه سوم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
1-سکرتر اجرائیوی مقام وزارت
2-آمریت اسناد وارتباط
بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1398 الی 31/02/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.