همکار اداری

عنوان وظیفه: همکار اداری
وزارت : صنعت و تجارت
موقعیت: کابل
بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی
بست:(۴)
گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف و رئیس عمومی پارک های صنعتی
گزارشگیری از: ندارد
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: اجرای کلیه امور اجرائیوی، اداری و مالی پروژه های پارک های صنعتی
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری در مطابق با پلان ریاست عمومی پارک های صنعتی  
2.    تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام¬ های پروژه غرض ارسال به مراجع مربوطه
3.    توحید گزارشات بخش¬های پروژه های انکشافی ریاست عمومی و تقدیم آن به مقام ریاست
4.    ثبت و حفظ مکاتیب و اسناد پروژه ها و ارسال آن به مراجع مربوط جهت اجراآت بعدی
5.    توزیع احکام و اوامر مقامات رهبری وزارت به بخش¬های مربوطه جهت اجرای امور مالی و اداری پروژه ها
6.    ترتیب و تنظیم اسناد در کارتن¬های مربوطه غرض حفظ و نگهداری و دوسیه بندی (فایلنگ سیستم) منتظم از اسناد پروژه ها
7.    توحید راپور های مصارفاتی (م22) مرکز و ولایات.
8.    بررسی و تصنیف فورمه (م3) درخواست خریداری اجناس و (م3) پیشکی مورد ضرورت پروژه ها
9.    چک و بررسی فورمه های (م16) جهت تصنیف کود های مربوطه
10.    نظارت از دفاتر (م20، م38 و م90) غرض صحت بودن آن.
11.    تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور
12.    حفظ اخبار و جراید رسمی واصله در پروژه های انکشافی ریاست عمومی پارک های صنعتی
13.    گرفتن وجوه مالی نقدی به جمع خویش به منظور حفاظت ونگهداری وجوه مالي در سیف مربوط پروژه ها
14.    توزیع پول توسط هیات موظف مطابق حواله ها اجرائی چهت حصول اطمينان از پول فزیکی
15.    حفظ اسناد تاديات وجوه مالي پروژه ها
16.    گرفتن تدابیر موثر در نگهداشت پول پروژه ها
17.    نگهداری و مراقبت درست از اموال و اجناس دفتر جهت استفاده موثر از آن
18.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده می شود.
............................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است
1.درجه تحصیل
o     حداقل لیسانس اقتصاد و اداره عامه (به حایز سند ماستری) ترجیح  داده می شود
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه (بخش مالی)
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل).
وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء تحقیق وافتتاح مرکز تحقیقاتی رشد تجارت(پروژهء توسعه پارک های صنعتی) که یکی از پروژه های انکشافی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (5) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را از طریق (NTA) مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
1-معاون پروژه
2-متخصص تحلیل وارزیابی
3-نظارت کننده
4-سروی کننده
5-همکار اداری
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.