سروی کننده (Surveyor)

عنوان وظیفه: سروی کننده (Surveyor)
وزارت : صنعت و تجارت
موقعیت: کابل
بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی
بست:(۴)
گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف پارک های صنعتی
گزارشگیری از: ندارد
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: انجام سروی انجینری زمین پارکهای صنعتی جدید تآسیس به منظور جمع آوری معلومات وارقام با استفاده ازوسایل سروی همچو توتال استیشن تیودولیت وجی پی ایس، انجام محاسبات انجینری،ترتیب نقشه های توپوگرافی،  هایدرولوجی وپلان های ساحوی ومنطقوی، ترتیب راپور های جیو فیزیکی واجتماعی    
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
•    جمع آوری معلومات، ارقام  وانجام مطالعات مورد ضروت وجمع آوری معلومات ازساحه ومراجع مربوطه.
•    تهیه وترتیب اجحام کندنکاری وپرکاری نقشه ها.
•    انجام سروی واندازه گیری های لازم به منظور ترتیب نقشه های توپوگرافی ساحه با استفاده ازوسایل عصری ازجمله توتل ستیشن ، تیودولیت وجی پی ایس.
•    انتقال دیتا ومعلومات نکات گرفته شده از ساحه به پروگرامهای کمپیوتر مانند سیول ترای دی وغیره.
•    ترتیب فروفایل ها ونقشه های سروی مسیر سرکهای داخلی ، شبکه های آبرسانی، فاضلاب واطفائیه پارکهای صنعتی.
•    شناسائی مشکلات و گرفتن تصمیم سریع جهت حل مشکلات به وجود امده در بخش سروی و ارائیه راپور به امر.
•    ارائیه معلومات به انجینران دیزان بخش های مختلف مانند سرک ، آبرسانی، برق وغیره.
•    همآهنگی با قرادادی وحصول اطمنان و نظارت ازتطبیق فروفایل ها ونقشه های تخنیکی سیستم های مختلف.
•    سروی توپوگرافی پارک های صنعتی با استفاده از تجهیزات جدید دیجیتالی
•    همکاری فنی با تیم تخنیکی انجنیری جهت توسعه پارک های صنعتی
•    نظارت از تطبیق کار سروی در پروژه های ساختمانی
•    ترتیب نقشه ها (دیزاین پروفایل دیوار احاطه وی، کانال و جویچه ها)
•    تطبیق نقشه در ساحه کار ساختمانی از قبیل خط اندازی سرک، دیوار احاطه وی، سیستم فاضلاب، آبرسانی، پایه های برق و موقعیت ساختمان در ساحه
•    ترتیب نقشه هاوماستر پلان ابتدائی پارک صنعتی انتقال آن به فوتوهای هوایی با استفاده از پروگرام جی آی ایس وغیره.
............................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است
1.درجه تحصیل
o     حداقل لیسانس در بخش های انجنیری ساختمانی و جیودیزی (به حایز سند بالاتر تحصیلی) ترجیح داده می شود
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل).

وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء تحقیق وافتتاح مرکز تحقیقاتی رشد تجارت(پروژهء توسعه پارک های صنعتی) که یکی از پروژه های انکشافی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (5) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را از طریق (NTA) مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
1-معاون پروژه
2-متخصص تحلیل وارزیابی
3-نظارت کننده
4-سروی کننده
5-همکار اداری
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.