نظارت کننده (Site Engineer)

عنوان وظیفه: نظارت کننده (Site Engineer)
وزارت : صنعت و تجارت
موقعیت: کابل
بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی
بست:(۴)
گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف پارک های صنعتی
گزارشگیری از: ندارد
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: نظارت از تطبیق پروژه، حصول اطمینان از رعایت مواد قرارداد و مشخصات تخنیکی و انجینری، تطبیق نقشه های قرارداد  کنترول کیفیت مواد ساختمانی، اجرای آزمایش های لابراتواری، راهنمایی و همکاری با قراردادی در زمینه تطبیق پروژه ها در وقت معینه و ارایه گزارش به د فتر مرکزی
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست انکشاف و ریاست عمومی پارک های صنعتی جهت نیل به اهداف ریاست
2.    نظارت از اجرای پروژه های پارک های صنعتی به منظور حصول اطمینان از تطبیق آن طبق مشخصات و نقشه های تخنیکی و شرایط قرارداد.
3.    حفظ ژورنال پروژه و یک کاپی از نقشه های تخنیکی و مشخصات پروژه در ساحه
4.    ایجاد هماهنگی با سایر شرکآ پروژه (مسؤلین ولایتی، قراردادی، و استفاده کننده گان) به منظور تطبیق هرچه بهتر پروژه
5.    کنترول کیفیت مواد ساختمانی به شمول نظارت و راپوردهی از آزمایش های لابراتواری آن
6.    ترتیب نقشه ها ابتدائی، جمع آوری معلومات تخنیکی از ساحه
7.    ارزیابی و حصول اطمینان از تطبیق پلان کار قراردادی
8.    کار با پرسونل انجنیری و عملیاتی  قراردادی برای هماهنگ کردن  فعالیت های ساختمانی
9.    تنظیم و تعقیب پروسه ارزیابی اجراآت  کارمندان
10.    کنترول کیفیت مواد وسویه فنی کارګران، تجهیزات و وسایل که در پیشبرد امور پروژه استفاده میگردد.
11.     اشتراک در جلسات مرتبط به پروژه و گزارش دهی به دفتر مرکزی.
12.    و دیگر امورات عندالضرورت بخش مربوطه
13.    ارایه راپور های هفته وار و ماهانه از  پیشرفت کار، کیفیت کار، مسائل مربوط به محافظت کارمندان، رویدادها و مشکلات و پیشنهادات حاوی راه حل ها ی مناسب.
14.    اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین بخش سپرده می شود
............................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است
1.درجه تحصیل
o     حداقل لیسانس در بخش های انجنیری (به حایز سند بالاتر تحصیلی) ترجیح داده می شود
2.تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنائی با پروگرام های کمپیوتر
o    آشنایی با سافت ویر ها و اپلیکشن های بخش مربوطه

وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء تحقیق وافتتاح مرکز تحقیقاتی رشد تجارت(پروژهء توسعه پارک های صنعتی) که یکی از پروژه های انکشافی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (5) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را از طریق (NTA) مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
1-معاون پروژه
2-متخصص تحلیل وارزیابی
3-نظارت کننده
4-سروی کننده
5-همکار اداری
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.