متخصص تحلیل و ارزیابی

عنوان وظیفه: متخصص تحلیل و ارزیابی  
وزارت : صنعت و تجارت
موقعیت: کابل
بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی    
بست: (۳)
گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی    
گزارشگیری از: ندارد
...........................................................................................................................................
وظیفه: تحلیل اطلاعات و معلومات مندرجه بسته در خواستی متقاضیان زمین در پارک های صنعتی شامل (جواز های ارایه شده، پلان تجارتی، صورت حساب بانکی، فورم درخواست زمین و اسکیج) در پارک صنعتی و شهرک های صنعتی- رهایشی قالین  
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب و تنظیم پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعیین شده ریاست عمومی پارک های صنعتی
2.    ارایه معلومات جهت روشن سازی اذهان متقاضیان زمین در رابطه به پروسه توزیع زمین در پارک ها و شهرک های صنعتی به متقاضیان زمین در شهرک های صنعتی- رهایشی قالین و پارک های صنعتی
3.    نظارت از درج معلومات بسته های ارایه (بسته در خواستی زمین) در دیتابیس عمومی و همچنان تکمیل طی مراحل استعلام ها و ارایه معلومات منجانب بانک ها از صحت بودن صورت حسابات ارایه شده منجانب متقاضیان زمین
4.    ترتیب و تنظیم صورت جلسات ریاست عمومی و مقام وزارت در مورد پروسه توزیع زمین، عقد و تمدید قرار داد های کارمندان قراردادی و تحلیل و ترتیب متن قرار داد مطابق قوانین تعقیب و پیگیری از تطبیق آنها
5.    ارزیابی ابتدایی اسناد شرکت های متقاضی زمین در پارک ها و شهرک های صنعتی- رهایشی قالین ارایه گزارش از پیشرفت کار
6.    تحلیل اطلاعات طرح های اقتصادی، تدوین و بازنگری طرح های ارایه شده منجانب ریاست عمومی پارک های صنعتی به بخش های ذیربط
7.    تامین ارتباط با مراجع ذیربط در قسمت ترتیب و تدوین اسناد مقرراتی پارک های صنعتی
8.    حصول اطمینان از پروسه های سروی پارک های صنعتی و درج معلومات و به روز ساختن معلومات مندرج دیتابس معلوماتی ریاست عمومی
9.    نظارت از روند پخش ویدیو ها و معلومات بازاریابی مربوط ریاست عمومی پارک های صنعتی و تعقیب طی مراحل اسناد پروسه های تدارکاتی جهت اعلان
10.    تامین ارتباطات وسیع با رسانه ها و ریاست های محلی به منظور تسریع روند کاری و جمع آوری اسناد متقاضان زمین در پارک های صنعتی
11.    همکاری در ترتیب و تنظیم موافقت نامه فروش زمین و تعقیب پروسه جمع آوری اقساط زمین مطابق آن
12.    هماهنگی به منظور ترتیب پلان حفظ و مراقبت، جمع آوری برآورد احجام کاری و تعقیب پروسه متذکره منجانب آمریت بودجه
13.    مراقبت از پروسه ثبت و درج ارقام و معلومات از پروژه های مربوطه ریاست عمومی در سیستم معلومات (دیتابیس)
14.    مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، تشویق، رشد و آموزش آنها
15.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده می شود.
.....................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    حد اقل لیسانس اقتصاد و اداره تجارت (به حایزسند ماستری ودوکتورا ) ترجیح  داده می شود.
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    حد اقل مدت سه سال تجربه کاری مشابه و مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.

وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء تحقیق وافتتاح مرکز تحقیقاتی رشد تجارت(پروژهء توسعه پارک های صنعتی) که یکی از پروژه های انکشافی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (5) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را از طریق (NTA) مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
1-معاون پروژه
2-متخصص تحلیل وارزیابی
3-نظارت کننده
4-سروی کننده
5-همکار اداری
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.