معاون پروژه

عنوان وظیفه : معاون پروژه   
وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت  
موقعیت:  کابل
بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی
بست: (۳)
گزارشدهی به : عمومی پارک های صنعتی  
گزارشدهی از : کارمندان تحت اثر

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از اجرای امور مربوطه به بخش های مالی، اداری و تدارکاتی پروژه های ریاست عمومی پارک های صنعتی

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری پروژه تحقیق در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعیین شده ریاست  عمومی پارک های صنعتی
2.    مدیریت فعالیت های روزانه کارمندان تحت اثر، تطبیق پروژه ها به شمول امور تدارکاتی، ارزیابی، مدیریت مالی، پیشرفت کار و ارایه گزارش مالی
3.    نظارت از تمام فعالیت های پروژه و ارایه مشوره های لازم و به موقع به رؤسای بخش های ریاست عمومی پارک های صنعتی
4.    مدیریت اجرای امور مربوطه پروژه توسط مسئول مالی و تدارکاتی و کارمندان پروژه متذکره و هماهنگی لازم به منظور طی مراحل به موقع پرداخت معاشات شان
5.    تامین ارتباطات با بخش های ارتقای ظرفیت (CBU) وزارت، آمریت تهیه و تدارکات، ریاست مالی و اداری و سایر بخش های وزارت صنعت و تجارت به منظور تطبیق به موقع امور پروژه و ارایه گزارش
6.    ترتیب و ارایه گزارش های پیشرفت کار به صورت ربعوار، سالانه پروژه ها به رئیس عمومی پارک های صنعتی
7.    طرح و ترتیب پلان بودجوی بخش مربوطه و ارایه آن به بخش های ذیربط با هماهنگی ریاست مالی و اداری به وزارت محترم مالیه
8.    ارایه کانسیپ نوت پروژه متذکره به وزارت محترم مالیه و پیگیری تمدید قرار داد های کارمندان بخش (NTA) ، تطبیق طرح تایید شده
9.    انکشاف پلان های کاری بخش های مربوط به منظور ازدیاد بهره وری (Productivity) پروژه های تحت کار ریاست عمومی پارک های صنعتی
10.    مدیریت منابع مالی پروژه به منظور تحقق اهداف پروژه، مدیریت بودجه پروژه (حسابی، کنترول مالی، پروسیجر های تفتیش) مطابق طرزالعمل ها و لوایح
11.    ترتيب  رهنمود ها، طرزالعمل ها و تطبيق آن مطابق به قانون تداركات غرض انسجام بهتر امور پروژه های ریاست عمومی پارک های صنعتی
12.    نظارت از اسناد و فورمه جات پروژه های تحت کار ریاست عمومی پارک های صنعتی جهت صحت بودن و ارسال آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت
13.    حصول اطمينان از تطبيق قانون تداركات  به منظور حصول اطمینان از طی مراحل پروسه های تدارکاتی پروژه ها
14.    هماهنگی به منظور گشايش، بررسي و ارزيابي آفر ها غرض در یافت داوطلبان واجد شرایط پروژه های پارک های صنعتی.
15.    مدیریت کارمندان تحت اثر و اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست عمومی پارک های صنعتی مطابق قوانین، مقررات و اهداف پروژه ها سپرده شده

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
o     حد اقل لیسانس در بخش اقتصاد و یا اداره تجارت (به حایز سند ماستر و  دوکتورا) ترجیح  داده می شود
.2تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.
وزارت صنعت وتجارت ازپروژهء تحقیق وافتتاح مرکز تحقیقاتی رشد تجارت(پروژهء توسعه پارک های صنعتی) که یکی از پروژه های انکشافی معینیت انکشاف سکتور خصوصی وصنایع این وزارت میباشد (5) بست کارمندان قرار دادی پروژه متذکره خویش را از طریق (NTA) مدت 7یوم به اعلان می سپارد.
1-معاون پروژه
2-متخصص تحلیل وارزیابی
3-نظارت کننده
4-سروی کننده
5-همکار اداری
علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را به ایمیل آدرس ذیل(ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.