عضومسلکی نظارت وارزیابی

عنوان وظیفه :        عضومسلکی نظارت وارزیابی
 وزارت یا اداره:     صنعت وتجارت
موقعیت:               کابل
بخش:                  ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان
بست:                  (4)
تعدادبست:            (1)
گزارشدهی به:       آمرنظارت وارزیابی
گزارشگیری از:     ندارد
کود:                    25 -90-02-019الی25-90-02-020
........................................................................................................................................
هدف وظیفه:همکاری درپروسه نظارت وارزیابی ازپلانهای  تطبیقی (پلان های انکشافی داخلی وخارجی ) وزارت غرض تحقق اهداف استراتیژیک تجارت وصنایع .
........................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    طرح وترتیب پلان کاری نظارتی بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی ریاست جهت انسجام بهتر امور.
2.    همکاری با آمربخش درنظارت ازطرح و دیزاین پروژه های انکشافی  به منظور تطبیق موثر پروژه ها.
3.    آمادگی وحصول اطمینان ازتطبیق پالیسی ها و استراتیژی های پروژه های انکشافی در مطابقت با پلان پیشنهادی.
4.     ایجاد هماهنگی  بین فعالیت های پروژه ها جهت انسجام بهتر امور
5.    اخذ چک لست نظارتی از تطبیق پلان ها به منظور نظارت وارزیابی بموقع ادارات مربوطه .
6.     تطبیق پلان ها مطابق قانون، مقرره ولایحه وضع شده ازطرف وزارت بمنظور اجراأت بموقع آن.
7.    مطالعه،تحلیل وارزیابی از امور پلانهای تطبیقی   بمنظورحصول اطمینان از تطبیق بموقع آن .
8.    مراقبت از تطبيق پلان ها با در نظر داشت شرایط قرارداد و مشخصات تثبیت شده در جریان کار.
9.    شناسائی مشکلات، موانع و چالش های عدم تطبیق پلان های طرح شده و ارائه نظریات جهت راه حل آن برای بهبود امور.
10.    سهمگیری فعال درطرح رهنمود ها و ارائه پيشنهادات معقول جهت بهبود بخش سيستم نظارتي.
11.    ترتیب گزارشات مفصل نظارت و ارزیابی به سطح مرکز و ولایات و ارائه آن به آمر بخش مربوطه جهت بررسی و اجراأت بعدی..
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
.......................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o     حداقل بکلوریا به (فوق بکلوریا اداره عامه لسانس اقتصاد) ترجیح  داده میشود.
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
وزارت صنعت و تجارت مصمم است تا به  تعداد (5) بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل ان و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت ازاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد  .
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 11/3/1398 الی 25/3/1398 بطور آنلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طورانلاین خانه پری نموده و به این  ایمیل ادرس ها (hr.moci2018@gmail.com/csc.moco@iarcsc.gov.af ) همزمان  ارسال نماید در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل آدرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها آموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
آنعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند صرف میتوانند در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت قابل تذکراست ان عده کاندیدان محترم که در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند نمبر تشخصیه مالیه دهی شان قابل قبول نمیباشد بلکه فورم مالیه دهی خویش را ارائه نموده و مطابق ماده (62) قانون کار معاش کارمندانیکه در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه مینمایند مطابق معاشات بست های دولتی می باشد درصورتیکه معاش شان 5000افغانی کمترباشد و مطابق معاشات بست های دولتی نباشد اسناد شان پذیرفته نخواهند شد .

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.