انجنیر سروی

عنوان وظیفه                : انجنیر سروی
وزارت و یا اداره          : صنعت وتجارت
موقعیت                     : کابل
ریاست                      : انکشاف پارهای صنعتی
بست                         : (4)
گزارش دهی به           : آمر خدمات انجنیری
گزارشگیری از          : ندارد
کود                         : (014-16-90-25)
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: انجام سروی و مطالعه ساحه پارکهای صنعتی ، جمع آوری معلومات و ارقام ، انجام محاسبات انجنیری ، ترتیب نقشه های توپوگرافی ، اسکیج ساحه ، تثبیت موقعیت کانالهای محافظتی از سیلاب های موسمی.
............................................................................................................................................
شرح وظایف:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار مدیریت درمطابقت به پلان کاری مدیریت عمومی ارتباط پارکهای صنعتی ولایات جهت حصول اهداف بخش مربوطه.
2.    مطالعات و اندازه گیری ساحات پارکهای صنعتی با استفاده از وسایل انجنیری غرض ترتیب پلان دقیق .
3.    ترتیب پرو فایل ها و نقشه های سروی مسیر سرکهای داخلی ، شبکه های آبرسانی ، فاضلاب و اطفائیه پارکهای صنعتی جهت تطبیق بهتر.
4.     ارائه معلومات و ارقام جمع آوری شده به آمرین ذیصلاح جهت اخذ تصامیم لازم.
5.    محاسبه و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح و انتخاب طرح های مناسب ، اقتصادی و موثر بمنظور افزایش کیفیت کار.
6.     ارایه گزارش های اجراآت انجام شده به مدیریت عمومی ارتباط پارکهای صنعتی ولایات جهت آگاهی از اجراات بخش.
7.     اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمرین مربوطه، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.
...........................................................................................................................................
تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست ، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل:
لیسانس انجنیری و بدرجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود.
2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
o    یکسال تجربه کاری مرتبط بوظیفه
3.    مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o    داشتن مهارت های ارتباطات، هماهنگی فعالیت ها و راپور نویسی و استفاده از پروگرام های (آفیس) کمپیوتر و انترنت ، وپر.گرام های انجنیری مانند اتوکد ، سیول 3D و GIS.
وزارت صنعت و تجارت مصمم است تا به  تعداد (5) بست رتبه چهارم خویش را به منظور سپردن کار به اهل ان و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم از طریق پروسه رقابت ازاد جذب و استخدام کارمندان شایسته و کارفهم به اعلان می سپارد  .
بنا به اطلاع تمام  واجداین شرایط رسانیده میشود تا از تاریخ 11/3/1398 الی 25/3/1398 بطور آنلاین فورم های در خواستی را از سایت وزارت صنعت و تجارت (http://www.moci.gov.af) سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و سایت های معتبر کشور اخذ نموده و فورم های درخواستی خویش را به طورانلاین خانه پری نموده و به این  ایمیل ادرس ها (hr.moci2018@gmail.com/csc.moco@iarcsc.gov.af ) همزمان  ارسال نماید در صورت ضرورت میتوانند  به شماره ها 0202202351 و 0748101909 تماس حاصل نمایند.
قابل تذکر است کاندیدان محترم که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند صرف سند تحصیلی (کاپی دیپلوم تصدیق شده از طرف وزارت تحصیلات عالی ) و خلص سوانح جدید که مدت شش ماه از ان سپری نه شده باشد ضم فورم خویش نموده و به ایمیل ادرس فوق ارسال نمایند و کاندیدان محترم که در شرکت ها و موسسات خصوصی ایفای وظیفه نموده اند صرف قرارداد خط تصدیق شده از طرف دوایر دولتی  و فورم مالیه دهی (TIN) خویش را ضم فورم درخواستی نموده و به ایمیل آدرس فوق ارسال بدارید.
 از کاندیدان محترم صمیمانه تقاضا مینمایم که از اسناد غیر مرتبط ( تصدیق نامه ها آموزشی , تصدیق نامه های ورکشاپ تصدیق نامه سیمینارهای کوتاه مدت و از اسناد غیر خواسته شده جدا  خوداری نموده در غیر ان مسئولیت بعدی به دوش خودشان خواهند بود) .
آنعده متقاضیان که سند ماستری را مرتبط به رشته های خواسته شده داشته باشند بدون تجربه کاری واجد شرایط شناخته میشوند.
نوت: متقاضیان محترم مطلع باشند صرف میتوانند در اوقات رسمیات اسناد خویش را ایمیل نموده در روزهای غیررسمی اوقات غیر رسمی اسناد شان پذیرفته نمیشود انگاه حق شکایت را نه خواهند داشت قابل تذکراست ان عده کاندیدان محترم که در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه نموده اند نمبر تشخصیه مالیه دهی شان قابل قبول نمیباشد بلکه فورم مالیه دهی خویش را ارائه نموده و مطابق ماده (62) قانون کار معاش کارمندانیکه در شرکت های خصوصی ایفای وظیفه مینمایند مطابق معاشات بست های دولتی می باشد درصورتیکه معاش شان 5000افغانی کمترباشد و مطابق معاشات بست های دولتی نباشد اسناد شان پذیرفته نخواهند شد .

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.